Запознайте се с екипа на АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП!

Нашият екип се състои от добре подготвени и високо квалифицирани специалисти, с високо професионални и личностни качества, екипно мислене и с опит както на национално, така и на международно равнище.

Екипът ни включва трима одитори, трима помощник одитори, двадесет счетоводители, трима експерти по управление на проекти и сътрудници. Работни езици в дружеството са английски и руски.

Основната ни цел е безупречно обслужване на нашите клиенти и създаване на дългосрочни партньорства.

Квалификации

Завършила е Университета за национално и световно стопанство, Магистър по Икономика, специалност Счетоводство и контрол. Допълнителна квалификация: Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, Сертификат за одит на пенсионно-осигурителни дружества, дипломиран медиатор. Професионален опит в областта на финансите, счетоводството, одита, данъчните консултации, обученията, разработването и управлението на проекти, финансирани от европейските и други фондове. Член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, член на борда на:  Сдружение Национален център за юридическо обучение, Асоциация за развитие на планинските общини в Република България, Асоциация за образование, култура и изкуство, Българската асоциация за профилактика на наркоманиите в България.
Владее английски и руски език.

Квалификации

Завършил е Университета за национално и световно стопанство, Магистър по Икономика, специалност Счетоводство и контрол. Допълнителна квалификация: Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, Сертификат за одит на пенсионно-осигурителни дружества, Сертификат за одитиране на финансовите отчети на застрахователни компании. Професионален опит в областта на финансите и одита на:  предприятия, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании. Член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Владее английски и руски език.

Квалификации

Завършил е Висш финансово-стопански институт „Димитър Ценов”, гр. Свищов, Магистър по Икономика, специалност икономист-застраховател. Допълнителна квалификация: Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, Сертификат за одит на пенсионно-осигурителни дружества, Сертификат за одитиране на финансовите отчети на застрахователни компании, Сертификат за лектор по Международните счетоводни стандарти, следдипломна квалификация специалност „Управление и организация на финансово-кредитна система” при Висш финансово-стопански институт „Димитър Ценов”, гр. Свищов. Професионален опит в областта на финансите и одита на: предприятия, банки, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании. Член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Владее английски и руски език.

Квалификации

Завършил е Университета за национално и световно стопанство, Магистър по Икономика, специалност Счетоводство и контрол. Професионален опит в областта на финансите, счетоводството, финансовия мениджмънт, организирането на семинари, обучения, конференции и други прояви на конгресен туризъм, издателска дейност, международни програми и проекти. Член е на: Сдружение Национален център за юридическо обучение, Асоциация за развитие на планинските общини в Република България, Асоциация за образование, култура и изкуство, Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.
Владее немски и руски език.