atlas

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

гр.София, парк хотел „МОСКВА”, на 13 и 14 декември 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Пламен Караджов – юрист, експерт по ЗОП

 

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /13.12. вторник/

 

9.00 – Регистриране на участниците

9.30 – 11.00 ч. –  Нова правна регламентация в ЗОП на:

 • обектите на обществени поръчки;
 • правния статут на възложителите;
 • делегирането на правомощия от възложителя;
 • съвместното възлагане на обществени поръчки;
 • смесените обществени поръчки;
 • запазените обществени поръчки.

Видове процедури за възлагане на обществени поръчки.

Нови стойностните прагове и приложимите за тях процедури. Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

 

11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч. – Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията. Обособени позиции. Варианти на офертата.

Изисквания към кандидатите и участниците относно:

 • личното състояние на кандидатите и участниците;
 • мерки за доказване на надеждност и прилагане на основанията за отстраняване от процедурата.

Лектор: Милана Кривачка

 

14.00 – 15.30 ч. – Критерии за подбор. Използването на капацитета на трети лица. Използването на подизпълнители. Декларирането на лично състояние и съответствие с критериите за подбор с Единен европейски документ за обществени поръчки.

Критерии за възлагане нa обществените поръчки. Оповестяване откриването на процедурата. Изменение на предварително обявените условия.

Лектор: Милана Кривачка

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч. – Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Гаранция за изпълнение. Национални процедури за възлагане на обществени поръчки. Публично състезание. Пряко договаряне. Събиране на оферти с обяви. Покана до определени лица.

Лектор: Милана Кривачка

Втори ден /14.12. сряда/

9.30 – 11.00 ч. – Правила за обжалване на актове, действия или бездействия на възложителите при възлагане на обществени поръчки, съобразно Закона за обществените поръчки (в сила от 16.04.2016 г.). Примери от практиката на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС):

 • Подлежащи на обжалване актове, действия и бездействия. Изключения;
 • Срок и ред за подаване на жалба пред КЗК. Право на обжалване;
 • Отказ от образуване на производство. Оспорване. Образуване на производство;
 • Отстраняване на нарушението от възложителя;
 • Спиране на процедурата. Изключения;
 • Произнасяне по искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Оспорване на определението пред ВАС;
 • Произнасяне по искането за допускане на предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител. Оспорване на определението пред ВАС;
 • Спиране на производството пред КЗК;
 • Подлежащи на проучване обстоятелства. Срок за произнасяне;
 • Доказателства и експертни становища. Призоваване. Връчване на съобщения.

Лектор: Пламен Караджов

 

11.00 – 11.30 ч. –  Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч. – Прекратяване на производството пред КЗК и оспорване пред ВАС:

 • Заседания и решения на КЗК. Налагани от Комисията санкции на възложителите;
 • Разноски в производството пред КЗК. Искане за допълване или изменение на решението на КЗК, в частта за разноските.

Обжалване на решенията на КЗК пред ВАС:

 • Срок за оспорване, форма и съдържание на жалбата, приложения;
 • Оставяне на жалбата без движение. Оставяне на жалбата без разглеждане;
 • Предмет на касационна проверка. Призоваване. Решение по касационното оспорване.

Унищожаване на договори или рамкови споразумения:

 • Правоимащи лица. Срок и ред. Последици.

Лектор: Пламен Караджов

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 240 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи.

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек.

Доплащане за единична стая –  25 лв.

 

Срок за записване: най-късно до 09.12.2016 г.

ЗАПИШИ СЕ:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Венета Гераскова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *