ЕКОВИС Ю Би Си БЪЛГАРИЯ – сдружение, което обединява Атлас Консултинг Холдинг Груп и Адвокатско дружество Янева и съдружници, специализирани консултантски компании в областта на правото, финансите, данъците, счетоводството, одита, обучението и управлението на проекти. Сдружението е член на ECOVIS, водеща консултантска компания в световен мащаб. Тя разполага с над 4 000 служители в повече от 50 държави.

ЕКОВИС Ю Би Си БЪЛГАРИЯ предоставя висококачествен експертен опит и консултации на компании и физически лица от целия свят, които правят бизнес в България.

уеб сайт

 

 

Национален център за юридическо обучение – сдружение с нестопанска цел в обществена полза за подпомагане и обучение на юристи, създаване на съвременни форми на обучение в контекста на европейските ценности, създаване на законопроекти, интегриране на българската правна система с европейската, участие в международни проекти, научна и издателска дейност. Членове на сдружението са водещи висококвалифицирани специалисти с огромен опит както в националното, така също и в международното право. Повечето от тях са хабилитирани преподаватели в СУ ”Св. Климент Охридски”, членове на административни и държавни органи и правни институции.

уеб сайт

 

 

Асоциация за развитие на планинските общини в Република България – сдружение с нестопанска цел за насърчаване, съдействие и подпомагане учебно-образователната инициатива с цел повишаване административния капацитет на планинските общини, осъществяване на законодателни мерки за формирането на национална политика, насочена към развитието на планинските райони, предоставяне на актуална информация за добри европейски и световни практики в областта на устойчивото развитие и иновативни подходи в местното самоуправление, сътрудничество с Европейската асоциация на изборните представители от планинските региони, както и с други нестопански организации със сродни цели в България и чужбина. Членове на сдружението са планински общини и представители на бизнеса.

уеб сайт

 

 

Асоциация за образование, култура и изкуство – сдружение с нестопанска цел за събиране, съхраняване, възстановяване и популяризиране на традиционната и съвременна култура и изкуство на всички етнически общности в България и на българските общности зад граница, създаване на научни разработки за реформирането на образованието в Република България и интегрирането му в международните образователни структури, участие в международни програми за културен обмен и други. Членове на сдружението са водещи представители на академичните среди и на културата.

уеб сайт

 

 

Българска асоциация за профилактика на наркомании – сдружение с нестопанска цел, чиито основни цели са разработването и провеждането на програми за профилактика на наркоманиите, организиране на семинари, конференции и кампании за борба с тютюнопушенето. Българската асоциация за профилактика на наркомании работи съвместно с много други сходни организации по социални проекти, насочени към младите хора на България за намаляване употребата на наркотични вещества.