ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2015 г.

by

 

                                                                                         Предговор

Според чл. 40, м) от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. / чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

 

Правно – организационна форма

 

Специализирано одиторско предприятие „АТЛАС ОДИТИНГ” OОД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 131039504. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ул. ТВЪРДИШКИ ПРОХОД No 23, ет. 3

 

Собственици на капитала на дружеството са:

 • Борис Изидоров Начев , притежаващ 10 дяла на обща стойност 500 лева.
 • Георги Стоянов Тренчев, притежаващ 65 дяла на обща стойност 3 250 лева.
 • Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД, притежаващ 25 дяла на обща стойност 1 250 лева.x

 

Съдружници в „АТЛАС ОДИТИНГ” ООД са дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори. Борис Изидоров Начев е с диплома № 013 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България,  Атина Николаос Мавридис – Василева е  с диплома № 408 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България (чрез Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД) и Георги Стоянов Тренчев е с диплома № 647 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

„АТЛАС ОДИТИНГ” ООД е включено с регистрационен номер № 114 в списъка на регистрираните одиторски предприятия, обнародван от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит и консултации.

Членство във вериги

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е член на световната консултантска верига ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, за консултации в областта на одита, счетоводството, данъците и правните услуги. ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е международна верига от независими консултантски компании, в която работят над 4 000 специалисти в 50 държави. Всеки офис, част от мрежата на  ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се възползва и разчита на опит и ноу-хау на специалистите от всички останали офиси по света. АТЛАС ОДИТИНГ ООД, като член на международната верига прилага в своята дейност  освен международните стандарти за качество на услугите, така също и разработените от ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ стандарти по отношение на независимостта и качеството на предоставяните услуги.

 

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е сертифицирано и прилага Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и система за Система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 Информационна сигурност на клиентски и фирмени данни при предоставяне на данъчни консултации, счетоводство, одит, обучение и одит на проекти.

Системата за осигуряване на качество на АТЛАС ОДИТИНГ ООД обхваща  следните области:

Спазване на професионалните задължения

Приемане на професионални ангажименти

Организиране и обучение на персонала

Планиране на ангажиментите

Организиране и осигуряване на ангажиментите

Изпълнение на самите ангажименти

 

Отговорно за разработването и прилагането на системата за качество е управлението на дружеството.

Системата за вътрешен контрол на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД включва:

 

 • Установена политика относно спазването на основните етични правила.

 

За реализацията на този елемент, екипът на дружеството участва в професионални специални обучения, семинари и работни срещи.

 

 • Установени процедури по приемането и продължаване на отношенията с клиенти.

 

Процедурата за приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти се изпълнява задължително преди всеки ангажимент, както и всяка година – за повтарящите се ангажименти.

 

 • Вътрешна политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала.

 

Политиката за назначаване и последващо обучение и квалификация на персонала е разработена по начин, който да осигури на Дружеството достатъчно персонал компетентен и способен за изпълнение на поетите ангажименти във всички области.

 

 • Дружеството има разработена система за вътрешен контрол върху изпълнението на всеки поет ангажимент.

 

Чрез нея се цели да се даде разумна сигурност, че съответният ангажимент е изпълнен според изискванията на професионалните стандарти и нормативни изисквания, Процедурите обхващат всички фази на одитните ангажименти и всички други поети ангажименти. Дружеството има въведени правила за консултиране на спорни казуси.

 

Определените отговорни одитори по одиторските ангажименти са задължени да изпълняват процедури за текущо наблюдение върху качеството на изпълнение на ангажимента, които следва да са съобразени с индивидуалния одиторски ангажимент и да отговарят на вътрешните правила.

Контролът върху качеството на одиторските услуги по отделните ангажименти се извършва от одитор различен от отговорния за ангажимента.

 

 

Отчет на управлението относно ефективността на функционирането на системата за вътрешен контрол на качеството

 

За изминалата година е извършена вътрешна проверка за контрол на качеството, като е установено съответствие с политиките и процедурите за качество, както следва:

 • спазване на професионални стандарти и регулативни и законови изисквания;
 • системата на дружеството за контрол на качеството е създадена по подходящ начин и функционира ефективно;
 • политиките и процедурите се прилагат подходящо, така че доклади, издадени от

фирмата или съдружници по одиторски ангажименти, са подходящи според конкретните

обстоятелства.

 

Последната проверка от Института на дипламираните експерт счетоводители

Съгласно правилата на ИДЕС и на КПНРО  беше проведена съвместна проверка през 2014 г. на одитираните от дружеството предприятия  за периода 01.06.2013 – 30.06.2014 г. Дружеството ни получи оценка, публикувана на сайта на КПНРО:  „За проверявания период специализираното одиторско предприятие е осъществявало дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.“

Осигуряване на независимост

 

Политиките за независимост на АТЛАС ОДИТИНГ ООД се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC), Международните одиторски стандарти, приложими в България, както и на разработените от политики за независимост на ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

При назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на клиентите.

За поетите ангажименти за одит през 2015 г. всички участници в провежданите одити са попълнили декларации относно тяхната независимост и безпристрастност.

Обучение на персонала на одиторското предприятие

Част от разработената система за управление на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД е осигуряване на система за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите си, като неразделна част от тази система е разработването на годишна програма за провеждане на обучения на всички служители във фирмата. Обучението включва:

– организиране на вътрешно-фирмено обучение по актуални професионални въпроси в областта на одита, счетоводството, данъците, търговското,трудовото и осигурителното право и др.;

– участие в извън-фирмено обучение в семинари, организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и други професионални организации.

През 2015 г персоналът на фирмата е участвал във вътрешнофирмени обучения и обучения проведени от външни организации както следва:

 • Промени в ЗДДС и ЗКПО за 2015 г;
 • Практически обзор на МСФО за КФО;
 • Ръководство за ангажименти за преглед; Практически насоки за специфични оповестявания във ФО съгласно МСФО . Практически обзор на МСФО за КФО;
 • Етични въпроси и КК;
 • Одиторска теория и практика, одитроски доклади;
 • Оценка на риска и отговор на оценените рискове;
 • Одиторски доклади и последни промени в МОС;
 • 3 НЕК по прилагане на ЗДДС и ЗКПО;
 • Новите правила в закона за обществените поръчки и  правилника за прилагане на  ЗОП
 • Последните промени в ЗОП;

 

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е извършило одит на финансовите отчети на следните дружества извършващи дейност  от обществен интерес:

 

 • ЗК ЛЕВ ИНС АД
 • Балканика имоти АДСИЦ
 • ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗАЕД – в ликвидация

 

Финансова информация

 

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е реализирал следните приходи през 2015 година.

Годишните обороти за годината се равняват на               58 хил.лв.

Независим финансов одит:                                                 54 хил. лв.

Други                                                                                    4 хил. лв.

——————————————————————————  58 хил. лв.

 

 

Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците в специализираното одиторско предприятие

 

 

Съдружниците собственици на капитала на дружеството, които участват пряко в дейността, са в трудовоправни или служебни  отношения със специализираното одиторско предприятие. Възнагражденията, които получават са формирани на база месечното възнаграждение по трудов договор и допълнителни възнаграждения, определени от Общото събрание на съдружниците, в зависимост от постигнатите резултати. Същите получават и дивидент от печалбата след взето решение за разпределение.

 

 

 

31-03-2016 г.

гр. София

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2013 г.

by

 

                                               Предговор

Според чл. 40, м) от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. / чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

 

Правно – организационна форма

Георги Стоянов Тренчев извършва дейността си като самостоятелно практикуващ одитор и като съдружник в Специализирано одиторско предприятие „АТЛАС ОДИТИНГ” OОД, което е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 131039504. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.

София 1404, район Триадица, ул. ТВЪРДИШКИ ПРОХОД No 23, ет. 3

 

Собственици на капитала на дружеството са:

 • Атина Николаос Мавридис – Василева, притежаваща 20 дяла на обща стойност 1 000 лева,
 • Борис Изидоров Начев , притежаващ 10 дяла на обща стойност 500 лева.
 • Георги Стоянов Тренчев, притежаващ 45 дяла на обща стойност 2 250 лева.     Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД, притежаващ 25 дяла на обща стойност 1 250 лева.x

 

Съдружници в „АТЛАС ОДИТИНГ” ООД са дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори. Борис Изидоров Начев е с диплома № 013 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България,  Атина Николаос Мавридис – Василева е  с диплома № 408 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България и Георги Стоянов Тренчев е с диплома № 647 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

„АТЛАС ОДИТИНГ” ООД е включено с регистрационен номер № 114 в списъка на регистрираните одиторски предприятия, обнародван от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит и консултации.

Членство във вериги

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е член на световната консултантска верига ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, за консултации в областта на одита, счетоводството, данъците и правните услуги. ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е международна верига от независими консултантски компании, в която работят над 4 000 специалисти в 50 държави. Всеки офис, част от мрежата на  ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се възползва и разчита на опит и ноу-хау на специалистите от всички останали офиси по света. АТЛАС ОДИТИНГ ООД, като член на международната верига прилага в своята дейност  освен международните стандарти за качество на услугите, така също и разработените от ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ стандарти по отношение на независимостта и качеството на предоставяните услуги.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството

Георги Стоянов Тренчев прилага система за контрол на качеството която е разработена да осигурява качество съответстващо на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД.

 АТЛАС ОДИТИНГ ООД е сертифицирано и прилага Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и система за Система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 Информационна сигурност на клиентски и фирмени данни при предоставяне на данъчни консултации, счетоводство, одит, обучение и одит на проекти.

Системата за осигуряване на качеството на Георги Стоянов Тренчев обхваща  следните области:

Спазване на професионалните задължения

Приемане на професионални ангажименти

Организиране и обучение на персонала

Планиране на ангажиментите

Организиране и осигуряване на ангажиментите

Изпълнение на самите ангажименти

 

Отговорен за разработването и прилагането на системата за качество е Георги Тренчев.

Системата за вътрешен контрол на качеството включва:

 

 • Установена политика относно спазването на основните етични правила.

 

За реализацията на този елемент, одитора участва в професионални специални обучения, семинари и работни срещи.

 

 • Установени процедури по приемането и продължаване на отношенията с клиенти.

 

Процедурата за приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти се изпълнява задължително преди всеки ангажимент, както и всяка година – за повтарящите се ангажименти.

 

 • Вътрешна политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала.

 

Политиката за назначаване и последващо обучение и квалификация на персонала е разработена по начин, който да осигури при необходимост достатъчно персонал компетентен и способен за изпълнение на поетите ангажименти във всички области.

 

 • Одитора има разработена система за вътрешен контрол върху изпълнението на всеки поет ангажимент.

 

Чрез нея се цели да се даде разумна сигурност, че съответният ангажимент е изпълнен според изискванията на професионалните стандарти и нормативни изисквания, Процедурите обхващат всички фази на одитните ангажименти и всички други поети ангажименти.  Съществуват въведени правила за консултиране на спорни казуси.

 

Одитора се задължава да изпълнява процедури за текущо наблюдение върху качеството на изпълнение на ангажимента, които следва да са съобразени с индивидуалния одиторски ангажимент и да отговарят на вътрешните правила.

Контролът върху качеството на одиторските услуги по отделните ангажименти се извършва от одитор различен от отговорния за ангажимента.

 

Последната проверка от Института на дипламираните експерт счетоводители

Съгласно правилата на ИДЕС и на КПНРО  беше проведена съвместна проверка през 2011г. на одитираните от дружеството предприятия  за периода 01.06.2009 – 30.06.2010г.. Оценката от проведената проверка е публикувана на сайта на КПНРО: За проверявания период одиторът e бил  в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти.

 

 

Осигуряване на независимост

 

Политиките за независимост на Георги Тренчев се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC), Международните одиторски стандарти, приложими в България, както и на разработените от политики за независимост на СОП Атлас одитинг ООД и ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

При назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на клиентите.

За поетите ангажименти за одит през 2013 г. одитора е попълнил декларации относно независимост и безпристрастност.

 

 

 

Обучение на персонала

Част от разработената система за управление на качеството е осигуряване на система за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите си, като неразделна част от тази система е разработването на годишна програма за провеждане на обучения на всички служители във фирмата. Обучението включва:

 • организиране на вътрешно-фирмено обучение по актуални професионални въпроси в областта на одита, счетоводството, данъците, търговското,трудовото и осигурителното право и др.;
 • участие в извън-фирмено обучение в семинари, организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и други професионални организации.

 

През 2013 г одитора е участвал във вътрешнофирмени обучения и обучения проведени от външни организации както следва:

Промени в Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане;

Курс обучение по МСФО  за малки и средни предпприятия;

Кондолидирани финансови отчети и бизнес комбинации;

Теория и практика на планиране на одита;

Новото в МСФО;

Одит на средствата от европейския съюз;

 

Обучение по закона за изпиране на мръсни пари – Риск монитор;

 

Промени в данъчното законодателство

 

Георги Стоянов Тренчев е извършил одит на следните дружества извършващи дейност от обществен интерес:

 

 • Хидро енерджи Банско АД
 • ЛКП АД

 

Финансова информация

 

Георги Тренчев е реализирал следните приходи през 2013 година, като самостоятелно практикуващ одитор.

Независим финансов одит:                                                 9 хил.лв.

 

31-03-2014г.

Гр. София

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2015 г.

by

                                           Предговор

Според чл. 40, м) от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. / чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

 

Правно – организационна форма

Георги Стоянов Тренчев извършва дейността си като самостоятелно практикуващ одитор и като съдружник в Специализирано одиторско предприятие „АТЛАС ОДИТИНГ” OОД, което е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 131039504. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.

София 1404, район Триадица, ул. ТВЪРДИШКИ ПРОХОД No 23, ет. 3

 

Собственици на капитала на дружеството са:

 • Борис Изидоров Начев , притежаващ 10 дяла на обща стойност 500 лева.
 • Георги Стоянов Тренчев, притежаващ 65 дяла на обща стойност 3 250 лева.
 • Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД, притежаващ 25 дяла на обща стойност 1 250 лева.

 

Съдружници в „АТЛАС ОДИТИНГ” ООД са дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори. Борис Изидоров Начев е с диплома № 013 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България,  Атина Николаос Мавридис – Василева е  с диплома № 408 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България и Георги Стоянов Тренчев е с диплома № 647 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

„АТЛАС ОДИТИНГ” ООД е включено с регистрационен номер № 114 в списъка на регистрираните одиторски предприятия, обнародван от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит и консултации.

Членство във вериги

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е член на световната консултантска верига ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, за консултации в областта на одита, счетоводството, данъците и правните услуги. ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е международна верига от независими консултантски компании, в която работят над 4 000 специалисти в 50 държави. Всеки офис, част от мрежата на  ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се възползва и разчита на опит и ноу-хау на специалистите от всички останали офиси по света. АТЛАС ОДИТИНГ ООД, като член на международната верига прилага в своята дейност  освен международните стандарти за качество на услугите, така също и разработените от ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ стандарти по отношение на независимостта и качеството на предоставяните услуги.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството

Георги Стоянов Тренчев прилага система за контрол на качеството която е разработена да осигурява качество съответстващо на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД.

 АТЛАС ОДИТИНГ ООД е сертифицирано и прилага Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и система за Система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 Информационна сигурност на клиентски и фирмени данни при предоставяне на данъчни консултации, счетоводство, одит, обучение и одит на проекти.

Системата за осигуряване на качеството на Георги Стоянов Тренчев обхваща  следните области:

Спазване на професионалните задължения

Приемане на професионални ангажименти

Организиране и обучение на персонала

Планиране на ангажиментите

Организиране и осигуряване на ангажиментите

Изпълнение на самите ангажименти

 

Отговорен за разработването и прилагането на системата за качество е Георги Тренчев.

Системата за вътрешен контрол на качеството включва:

 

 • Установена политика относно спазването на основните етични правила.

 

За реализацията на този елемент, одитора участва в професионални специални обучения, семинари и работни срещи.

 

 • Установени процедури по приемането и продължаване на отношенията с клиенти.

 

Процедурата за приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти се изпълнява задължително преди всеки ангажимент, както и всяка година – за повтарящите се ангажименти.

 

 • Вътрешна политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала.

 

Политиката за назначаване и последващо обучение и квалификация на персонала е разработена по начин, който да осигури при необходимост достатъчно персонал компетентен и способен за изпълнение на поетите ангажименти във всички области.

 

 • Одитора има разработена система за вътрешен контрол върху изпълнението на всеки поет ангажимент.

 

Чрез нея се цели да се даде разумна сигурност, че съответният ангажимент е изпълнен според изискванията на професионалните стандарти и нормативни изисквания, Процедурите обхващат всички фази на одитните ангажименти и всички други поети ангажименти.  Съществуват въведени правила за консултиране на спорни казуси.

 

Одитора се задължава да изпълнява процедури за текущо наблюдение върху качеството на изпълнение на ангажимента, които следва да са съобразени с индивидуалния одиторски ангажимент и да отговарят на вътрешните правила.

Контролът върху качеството на одиторските услуги по отделните ангажименти се извършва от одитор различен от отговорния за ангажимента.

 

Последната проверка от Института на дипламираните експерт счетоводители

Съгласно правилата на ИДЕС и на КПНРО  беше проведена съвместна проверка през 2015 г. на одитираните от дружеството предприятия  за периода 01.06.2013 – 30.06.2014 г.. Оценката от проведената проверка е публикувана на сайта на КПНРО: За проверявания период регистрираният одитор е осъществявал дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.

Въпреки това, в отделни области са констатирани несистематични съществени пропуски, по отношение  на които са дадени съответните препоръки.

Осигуряване на независимост

 

Политиките за независимост на Георги Тренчев се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC), Международните одиторски стандарти, приложими в България, както и на разработените от политики за независимост на СОП Атлас одитинг ООД и ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

При назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на клиентите.

За поетите ангажименти за одит през 2015 г. одитора е попълнил декларации относно независимост и безпристрастност.

Обучение на персонала

Част от разработената система за управление на качеството е осигуряване на система за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите си, като неразделна част от тази система е разработването на годишна програма за провеждане на обучения на всички служители във фирмата. Обучението включва:

 • организиране на вътрешно-фирмено обучение по актуални професионални въпроси в областта на одита, счетоводството, данъците, търговското,трудовото и осигурителното право и др.;
 • участие в извън-фирмено обучение в семинари, организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и други професионални организации.

 

През 2015 г одитора е участвал във вътрешнофирмени обучения и обучения проведени от външни организации както следва:

 • Промени в ЗДДС и ЗКПО за 2015 г;
 • Практически обзор на МСФО за КФО;
 • Ръководство за ангажименти за преглед; Практически насоки за специфични оповестявания във ФО съгласно МСФО . Практически обзор на МСФО за КФО;
 • Етични въпроси и КК;
 • Одиторска теория и практика, одитроски доклади;
 • Оценка на риска и отговор на оценените рискове;
 • Одиторски доклади и последни промени в МОС;
 • 3 НЕК по прилагане на ЗДДС и ЗКПО;
 • Новите правила в закона за обществените поръчки и  правилника за прилагане на  ЗОП
 • Последните промени в ЗОП;

 

Георги Стоянов Тренчев е извършил одит на следните дружества извършващи дейност от обществен интерес:

 

 • ЗАД България АД
 • Булгарплод София АД
 • Булгарчех инвест холдинг АД

 

 

Финансова информация

 

Георги Тренчев е реализирал следните приходи през 2014 година, като самостоятелно практикуващ одитор.

Независим финансов одит:                                                 79 хил.лв.

Други                                                                                    65  хил.лв.

 

31-03-2016 г.

Гр. София

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАР: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

by

Logo-1

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

 

гр. Велинград, хотел Свети Спас, на 22, 23 и 24 април 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Любомира Мотова – съдия във Върховен административен съд.

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд.

Валентина Бакалова – адвокат от Софийската адвокатска колегия.

 

ПРОГРАМА

Първи ден – /петък 22.04./

14.00 – 16.00 ч. – Регистрация на участниците

16.00 – 17.30 ч. – Общ преглед на промените в Закона за устройство на територията, обн. в ДВ бр. 101/2015г. Административноправен и вещноправен режим на местата за паркиране.

Лектор: Валентина Бакалова

17.30 – 18.00 ч. – кафе пауза

18.00 – 19.30 ч. – Промени в нормативната уредба по разрешаване на строителството. Изпълнение на строителство без разрешение за строеж. Срок на действие на разрешението за строеж. Основания за отказ за презаверка на разрешението за строеж.

Лектор: Валентина Бакалова

20.00 ч. – Вечеря

 

Втори ден – /събота 23.04./

9.00 – 10.30 ч. – Служебна проверка на разрешенията за строеж от органите на Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 156 ЗУТ. Характер и обхват на проверката. Срокове за произнасяне и последици от изтичане на срока.

Лектор: Валентина Бакалова

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Практиката на Върховния административен съд по ЗУТ. Особености на съдебния контрол върху актове на ДНСК, постановени по реда на чл. 216 ЗУТ. Тълкувателно дело № 6/2015г. относно характера на сроковете по чл. 208 ЗУТ.

Лектор: Любомира Мотова

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30 ч. – Поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние след последните изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ (ДВ бр. 49/ 2014 г.). Поддържане на КККР в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им.

Лектор: Валентина Бакалова

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Регистрация на данни за недвижимите имоти в специализираните кадастрални карти, както и на данните за зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор. Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта.

Лектор: Валентина Бакалова

20.00 ч. – Тържествена вечеря

 

Трети ден – /неделя 24.04./

9.00 – 10.30 ч. – Тълкувателната практика на ВКС относно исковете за собственост. Тълкувателно решение № 8/2014г. на ОСГК на ВКС относно исковете непълноти и грешки по чл. 53, ал.2 изр.2 (нова редакция чл. 54, ал.2) ЗКИР. Тълкувателно дело № 4 от 2014г. на ОСГК на ВКС.

Лектор: Борислав Белазелков

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Заключителна дискусия с участието на лекторите.

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

 

Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 410.00 лв. /Цената е без ДДС/.

За втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два пълни пансиона в двойна стая, тържествена вечеря, ползване на басейн с минерална вода, джакузи, сауна, парна баня, безжичен интернет, TV в стаите и паркинг.

Доплащане за единична стая: 25.00 лв. за нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 18.04.2016г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-zut-1-2016

Адрес:

ул. ”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11 гр. София 1404

Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; 02 818 58 85 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Евелина Хайтова, Вероника Радева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

 

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

ЗАПИШИ СЕ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАР: НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

Logo-1

 

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Семинарът ще се проведе на 24 и 25 март 2016 г. в гр. София, парк хотел „МОСКВА”.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – юрист, експерт по ЗОП

Александър Александров – юрист, експерт по ЗОП

 

ПРОГРАМА

 

Първи ден /24.03. четвъртък/

09.30 – 10.00 ч. Регистриране на участниците

10.00 – 11.00 ч. Нова правна регламентация в ЗОП на: 

 • Обектите на обществените поръчки.
 • Възложителите на обществени поръчки.
 • Делегирането на правомощия от възложителя.
 • Съвместното възлагане на обществени поръчки.
 • Смесените обществени поръчки.
 • Запазените обществени поръчки.
 • Изключенията от приложното поле на ЗОП.

Лектор: Милана Кривачка

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. Нови правила за определянето на:

 • Видовете процедури за възлагане на обществените поръчки.
 • Приложимите процедури от публичните и секторните възложители.
 • Стойностните прагове за възлагане на обществените поръчки.
 • Методите за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки.
 • Видове решения и обявлвния.
 • Документация за обществена поръчка.
 • Разяснения по условията на процедурата
 • Покани до кандидатите.
 • Публикуване на информацията в „Официален вестник” на Европейския съюз и в Регистъра на обществените поръчки
 • Възлагане на обществените поръчки чрез централизирана електронна платформа. Профил на купувача

Лектор: Милана Кривачка

 14.00 – 15.30 ч.Подготовка на процедурата за възлагане.

 • Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията.
 • Обособени позиции. Специални условия за изпълнение на поръчките.
 • Определяне на техническите спецификации. Варианти на офертите.
 • Общи и специални изисквания към кандидатите и участниците.
 • Критерии за подбор и документи за тяхното доказване.
 • Използване на капацитета на трети лица.
 • Правила за избор на подизпълнители.
 • Критерии за възлагане нa поръчките.

Лектор: Милана Кривачка

15.30 – 16.00 ч.Кафе пауза

16.00 – 18.00 ч.Провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 • Комисия за провеждане на процедурата – състав и правомощия.
 • Определяне на изпълнител на обществената поръчка.
 • Прекратяване на процедурата. Гаранции.
 • Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка и на рамковото споразумение.
 • Нови правила за възлагане на обществените поръчки на националния пазар.

Лектор: Милана Кривачка

Втори ден /25.03. петък/

 9.30 – 11.00 ч. – Нови правила за обжалване на актовете на възложителите при възлагане на обществените поръчки.

 • Актове, подлежащи на обжалване.
 • Срок за подаване на жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
 • Отказ от образуване на производство. Образуване на производство.
 • Отстраняване на нарушението от възложителя. Спиране на процедурата.
 • Произнасяне по искането за временна мярка.
 • Предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител.
 • Спиране на производството пред КЗК.

Лектори: Елена Димова и Александър Александров

11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Производство за разглеждане на жалбата.

 • Проучване. Доказателства и експертни становища в производството.
 • Заседания на КЗК. Прекратяване на производството от КЗК.
 • Обжалване на решенията на КЗК пред Върховния административен съд (ВАС). Актуална практика на КЗК и ВАС. 

Лектори: Елена Димова и Александър Александров

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара! 

Цена: 240 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 25 лв. 

Срок за записване: най-късно до 21.03.2016г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: 

http://atlasconsultingbg.com/seminar-zop-1-2016/

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 85 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Вероника Радева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

ЗАПИШИ СЕ:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

Вътрешно-фирмен семинар по ЗДДС и ППЗДДС

by

На 12-ти март 2016 г. в офиса на Атлас Консултинг бе проведен семинар на тема: „Промени в ЗДДС и ППЗДДС“ в сила от 01.01.2016 г. с лектор г-жа Валентина Василева – данъчен консултант в Глобал такс АД. Служителите на Атлас Консултинг ФСК бяха запознати с всички актуални промени в нормативната уредба за облагане с ДДС, като освен това имаха възможността да дискутират практически казуси и проблеми и да получат експертна консултация, свързана с прилагането на действащото ДДС законодателство.

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

by

 

Уважаеми колеги,

          НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

 

гр. София, парк хотел «Москва», на 16 и 17 март 2018г.

 

ЛЕКТОРИ:

проф. д-р Иван Русчев – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

доц. д-р Венцислава Желязкова – преподавател в УНСС

 

 

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден/16.03. – петък/

 

13.30 ч. – Регистриране на участниците

 

13.45 ч. – Откриване на семинара – проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

 

14.00 – 15.30 ч. – Отговорността по ЗОДОВ и решенията на съда в Страсбург. Гражданскоправни аспекти.

 

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч. – Отговорност на държавата и общините за вреди. Фактически състави.

Отговорност на държавата и общините за незаконни актове и действия на администрацията;

Отговорност за вреди в резултат от дейността на съда и другите правозащитни органи.

Втори ден/17.03.-събота/

9.00 – 10.30 ч. – Подведомственост на споровете по ЗОДОВ на гражданските съдилища. Фактически състави.

Лектор: проф. д-р Иван Русчев

 • Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ;
 • Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ;
 • Особени хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3, 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.
 • 11.00 – 12.30 ч. – Производство по разглеждането им пред гражданските съдилища.
 • 10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза
 • Лектор: Стефан Кюркчиев
  • Особености на съдебното производство на искове, предявени за реализиране на отговорността на държавата и общините по ЗОДОВ, което се развива пред гражданските съдилища;
  • Процесуална легитимация на ответника според Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015г. по тълкувателно дело № 5/2013 Г., ОСГК на ВКС.
  • Такси и разноски в производствата по чл. 2 от ЗОДОВ и в приложното поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015г. по тълкувателно дело № 7/2014 Г., ОСГК на ВКС
 • Прилагане на Тълкувателните Решения на ОСГК на ВКС. 

 

 • 14.00 – 15.30 ч. – Подведомственост на спорове по ЗОДОВ на административните съдилища. Фактически състави.
 • Лектор: Стефан Кюркчиев
 • Спорове за подведомственост между административните и общите съдилища.
 • Критерии за определяне на подведомствеността.
 • Лектор: Таня Куцарова15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза16.00 – 17.30 ч. – Производство по разглеждането им от административните съдилища.
 • Исковете за вреди от отменени наказателни постановления, от дейност на администрацията на съдебната власт и обезщетяване на разноски, направени в производство по обжалване на наказателните постановления.
 • Подсъдност на исковете за вреди от нарушение на права на гражданите, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, както и вреди, причинени от дейност на съдебните изпълнители.
 • Определяне на подсъдността на споровете по ЗОДОВ за обезщетение за вреди от дейността на органите по изпълнение на наказанията, при недопускане на възстановен държавен служител да изпълнява служебните си правоотношения.
 •  Процесуален ред за разглеждане на искове за обезщетение за вреди от нарушение основни права по ЕКПЧ. Ефективни вътрешноправни средства за обезщетяване. Процесуален ред за реализиране на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушение на правото на ЕС.Лектор: Таня Куцарова* По време на курса ще бъдат провеждани дискусии с въпроси от участниците. Всеки присъстващ в курса ще получи сертификат за участие в семинара! За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.Цената включва: лекции, помагала, кафе паузиДоплащане за единична стая – 25 лв.Срок за записване: най-късно до 12.03.2018 г. Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; – факс 02 818 58 59
 • Лица за контакт: Мариета Гинкова и Александра Бакърджиева
 • Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11
 • *Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата:  http://atlasconsultingbg.com/seminar-zodov-2018/
 • Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек
 • Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/ 

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Programa Seminar ZODOV_16-17.03.2018 г_1

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЗОДОВ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!

 • Данни за издаване на фактура

Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ;