Семинар НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

atlas

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

гр.София, парк хотел „МОСКВА”, на 13 и 14 декември 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Пламен Караджов – юрист, експерт по ЗОП

 

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /13.12. вторник/

 

9.00 – Регистриране на участниците

9.30 – 11.00 ч. –  Нова правна регламентация в ЗОП на:

 • обектите на обществени поръчки;
 • правния статут на възложителите;
 • делегирането на правомощия от възложителя;
 • съвместното възлагане на обществени поръчки;
 • смесените обществени поръчки;
 • запазените обществени поръчки.

Видове процедури за възлагане на обществени поръчки.

Нови стойностните прагове и приложимите за тях процедури. Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

 

11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч. – Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията. Обособени позиции. Варианти на офертата.

Изисквания към кандидатите и участниците относно:

 • личното състояние на кандидатите и участниците;
 • мерки за доказване на надеждност и прилагане на основанията за отстраняване от процедурата.

Лектор: Милана Кривачка

 

14.00 – 15.30 ч. – Критерии за подбор. Използването на капацитета на трети лица. Използването на подизпълнители. Декларирането на лично състояние и съответствие с критериите за подбор с Единен европейски документ за обществени поръчки.

Критерии за възлагане нa обществените поръчки. Оповестяване откриването на процедурата. Изменение на предварително обявените условия.

Лектор: Милана Кривачка

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч. – Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Гаранция за изпълнение. Национални процедури за възлагане на обществени поръчки. Публично състезание. Пряко договаряне. Събиране на оферти с обяви. Покана до определени лица.

Лектор: Милана Кривачка

Втори ден /14.12. сряда/

9.30 – 11.00 ч. – Правила за обжалване на актове, действия или бездействия на възложителите при възлагане на обществени поръчки, съобразно Закона за обществените поръчки (в сила от 16.04.2016 г.). Примери от практиката на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС):

 • Подлежащи на обжалване актове, действия и бездействия. Изключения;
 • Срок и ред за подаване на жалба пред КЗК. Право на обжалване;
 • Отказ от образуване на производство. Оспорване. Образуване на производство;
 • Отстраняване на нарушението от възложителя;
 • Спиране на процедурата. Изключения;
 • Произнасяне по искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Оспорване на определението пред ВАС;
 • Произнасяне по искането за допускане на предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител. Оспорване на определението пред ВАС;
 • Спиране на производството пред КЗК;
 • Подлежащи на проучване обстоятелства. Срок за произнасяне;
 • Доказателства и експертни становища. Призоваване. Връчване на съобщения.

Лектор: Пламен Караджов

 

11.00 – 11.30 ч. –  Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч. – Прекратяване на производството пред КЗК и оспорване пред ВАС:

 • Заседания и решения на КЗК. Налагани от Комисията санкции на възложителите;
 • Разноски в производството пред КЗК. Искане за допълване или изменение на решението на КЗК, в частта за разноските.

Обжалване на решенията на КЗК пред ВАС:

 • Срок за оспорване, форма и съдържание на жалбата, приложения;
 • Оставяне на жалбата без движение. Оставяне на жалбата без разглеждане;
 • Предмет на касационна проверка. Призоваване. Решение по касационното оспорване.

Унищожаване на договори или рамкови споразумения:

 • Правоимащи лица. Срок и ред. Последици.

Лектор: Пламен Караджов

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 240 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи.

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек.

Доплащане за единична стая –  25 лв.

 

Срок за записване: най-късно до 09.12.2016 г.

ЗАПИШИ СЕ:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Венета Гераскова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

СЕМИНАР „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА“

by

atlas

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА

гр. Велинград, хотел “Свети Спас”, на 18, 19 и 20 ноември 2016г.

 

ЛЕКТОРИ:

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – бивш съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна

 

ПРОГРАМА

 

Първи ден – /петък 18.11.2016 г./

12.30 ч. – Регистриране и настаняване на участниците

13.45 ч. – Откриване на семинара – Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

14.00 – 15.30 ч. – Кредитни правоотношения и проблеми при разрешаване на съдебни спорове, свързани с тях. Предсрочна изискуемост. Неравноправните клаузи в потребителските договори за кредит. Дискусионните въпроси в практиката на българските съдилища и на Съда в Люксембург. Общи процесуални проблеми при разглеждане на искове и възражения относно неравноправен характер на клаузи в договорите за кредит.

Лектор: Стефан Кюркчиев

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Заповедното производство по чл. 417 от ГПК като способ за разрешаване на спорове, произтичащи от кредитни правоотношения. Тълкувателното решение за заповедното производство. Общият исков процес като средство за защита по кредитни правоотношения.

Лектор: Стефан Кюркчиев

20.00 ч. – Вечеря

Втори ден – /събота 19.11.2016 г./

9.00 – 10.30 ч. – Решение при признаване на иска и Неприсъствено решение – практически въпроси.

Лектор: Диaна Митева

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Въззивно производство. Въззивна жалба и насрещна въззивна жалба. Предмет на въззивното производство. Пълен и ограничен въззив. Правомощия и задължения на въззивната инстанция.

Лектор: Диaна Митева

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30 ч. – Съвременни въпроси на касационното производство. Право на касационна жалба и право на касационно производство. Съдържание на касационната жалба и приложенията към нея. Насрещната касационна жалба и съдържанието й.

Лектор: Никола Хитров

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Основания за допустимост на жалбата. Проверка на допустимостта на жалбата. Основания на съществуването на правото на касационно производство. Закритото заседание по жалбата и неговия предмет. Възможности за сезирания състав в различните хипотези. Предмет на касационното производство. Съдебно решение по делото.

Лектор: Никола Хитров

20.00 ч. – Тържествена вечеря

Трети ден – /неделя 20.11.2016 г./

9.00 – 10.30 ч. – Насрещната въззивна и касационна жалба. Процесуалният смисъл от тяхното предявяване.

Лектор: Боян Балевски

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Актуални въпроси на отмяната по чл. 303 от ГПК.

Лектор: Боян Балевски

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

 

* По време на курса ще бъдат провеждани дискусии с въпроси от участниците. Всеки присъстващ в курса ще получи сертификат за участие в семинара!

Цена: 410.00 лв./Цената е без ДДС/

За втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два пълни пансиона в двойна стая, тържествена вечеря, ползване на басейн с минерална вода, джакузи,  сауна, парна баня, безжичен интернет и TV в стаите, паркинг.

Доплащане за единична стая: 25.00 лв. за нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 14.11.2016г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата:  http://atlasconsultingbg.com/seminar-gpk-18-20-11-2016/

 

Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Венета Гераскова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

ЗАПИШИ СЕ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

СЕМИНАР:НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

atlas

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр.София, парк хотел „МОСКВА”, на 5 и 6 юли 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – юрист, експерт по ЗОП

Александър Александров – юрист, експерт по ЗОП

Лора Любенова – експерт обществени поръчки

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

Първи ден /05.07. вторник/

                            

9.00 – Регистриране на участниците

 

09.30 – 11.00 ч.Новите правила в ЗОП относно:  

 • обектите на обществените поръчки;
 • правния статут на възложителите;
 • делегирането на правомощия от възложителя;
 • съвместното възлагане на обществени поръчки;
 • смесените обществени поръчки;
 • запазените обществени поръчки;

Новите стойностни прагове и приложимите за тях процедури.

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки.

 

Лектор: Милана Кривачка

 

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч.

Актове на възложителите.

Документи за обществени поръчки.

Профил на купувача.

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията.

Обособени позиции. Варианти на офертата.

 

Изисквания към кандидатите и участниците относно:

 • личното състояние на кандидатите и участниците;
 • мерки за доказване на надеждност и прилагане на основанията за отстраняване от процедурата.

 

Лектор: Милана Кривачка

 

14.00 – 15.30 ч.

Критерии за подбор.

Използването на капацитета на трети лица;

Използването на подизпълнители;

Декларирането на лично състояние и съответствие с критериите за подбор с Единен европейски документ за обществени поръчки.

Критерии за възлагане нa обществените поръчки.

Оповестяване откриването на процедурата.

Изменение на предварително обявените условия.

Заявяване на участие в процедурата чрез заявление за участие или оферта.

 

Лектор: Милана Кривачка

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч.

Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Гаранция за изпълнение.

Национални процедури за възлагане на обществени поръчки:

Публично състезание. Пряко договаряне.

Събиране на оферти с обяви. Покана до определени лица.

 

Лектор: Милана Кривачка

 

Втори ден /06.07. сряда/

09.30 – 11.00 ч

Процедури, прилагани от публичните възложители.

Комисия за провеждане на процедурата.

Провеждане на процедурата. Прекратяване на процедурата.

Специфични техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки.

Специални правила при възлагане на поръчки от секторните възложители.

 

Лектори: Елена Димова и Александър Александров

11.00 – 11.30 ч. –  Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч.

Нови правила за обжалване на актовете и действията на възложителите при възлагане на обществените поръчки.

 • Актове, подлежащи на обжалване.Срок за подаване на жалбата;
 • Произнасяне по искането за временна мярка;
 • Допускане на предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител;
 • Спиране на производството пред КЗК;

Производство за разглеждане на жалбата пред КЗК;

Обжалване на решенията на КЗК пред Върховния административен съд (ВАС);

Унищожаване на договори или рамкови споразумения.

 

Лектори: Елена Димова и Александър Александров

14.00 – 15.30ч.

Регистър на обществените поръчки (РОП).

Упълномощен потребител в РОП и услугата „Електронен подател“.

 

Лектор: Лора Любенова

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч.

Нов специализиран софтуер „Редактор на форми”.

Нови стандартни формуляри за обществени поръчки, които следва да се попълват и изпращат за публикуване в РОП и „Официален вестник” на ЕС.

 

Лектор: Лора Любенова

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

                                  

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

 

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек

Доплащане за единична стая –  25 лв.

 

Срок за записване: най-късно до 30.06.2016г.

 

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата.

 

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 85 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Евелина Хайтова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

 

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

ЗАПИШИ СЕ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАР: ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

by

atlas

         

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

 ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 

кк Боровец, хотел «САМОКОВ», на 10, 11 и 12 юни 2016 г.

 

 

ЛЕКТОРИ:

Проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия Окръжен съд гр. Варна

 

                                               П Р О Г Р А М А

 

Първи ден – /петък 10.06.2016 г./

12.30 ч. – Регистриране и настаняване на участниците

13.45 ч. – Откриване на семинара – Проф. д-р Огнян Стамболиев

14.00–15.30 ч. – Обезпечително производство според действащия ГПК. Обезпечение на иска – същност и особености, приложно поле. Последици от налагане на обезпечителен запор върху вземания по банкови сметки; постъпване на нови средства по банковите сметки след налагане на запора; отговорност на банките при неизпълнение на указанията на съдебния изпълнител. Обезпечение на бъдещ иск и предявяването му пред доброволен арбитраж. Анализ на съдебната практика.

Лектор: Стефан  Кюркчиев

15.30-16.00 ч.  – кафе пауза

16.00–17.30 ч. –  Обща теория на доказването в исковото съдопроизводство.

Видове доказателствени средства. Доказателствена сила и доказателствена стойност. Доказателствени искания и преклузии.

Лектор: проф. д-р Огнян Стамболиев

19.00 ч. – вечеря

 

 

Втори ден – /събота 11.06.2016 г./

9.00 – 10.30 ч. – Състезателно първоинстанционно производство. Подготвително заседание. Доклад по делото и възможности за неговата промяна. Последици. Заседание по същество. Преклузии.

Лектор: Стефан Кюркчиев

10.30 – 11.00 ч.– кафе пауза

11.00-12.30 ч. – Решение при признание на иска и Неприсъствено решение – практически въпроси.

Лектор: Диaна Митева

12.30 – 14.00 ч. – обяд

14.00 – 15.30 ч. – Въззивно производство. Предмет на въззивното производство. Пълен и ограничен въззив. Правомощия и задължения на въззивната инстанция.

Лектор: Диaна Митева

15.30 – 16.00 ч.– кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Актуални въпроси на касационното производство. Право на касационна жалба и право на касационно производство. Съдържание на касационната жалба и приложенията към нея. Основания за допустимост на жалбата. Проверка на допустимостта на жалбата. Основания на съществуването на правото на касационно производство.

Лектор: Никола Хитров

20.00 ч. – Тържествена вечеря

 

 

Трети ден – /неделя 12.06.2016 г./

9.00- 10.30 ч. – Закритото заседание по жалбата и неговия предмет. Възможности

за сезирания състав в различните хипотези. Предмет на касационното производ-

ство. Съдебно решение по делото.

Лектор: Никола Хитров

10.30 – 11.00 ч. – кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Актуални въпроси на отмяната по чл. 302 от ГПК.

Лектор: Боян Балевски

12.30 – 14.00 ч.- обяд

 

* По време на курса ще бъдат провеждани дискусии с въпроси от участниците. Всеки присъстващ в курса ще получи сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 390 лв. /Цената е без ДДС/

За втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два пълни пансиона в двойна стая, тържествена вечеря, ползване на закрит басейн, безжичен интернет в общите помещения, паркинг.

Доплащане за единична стая: 15 лв. за нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 06.06.2016 г.

 

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: 

http://atlasconsultingbg.com/seminar-gpk-1-2016/

 

Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Евелина Хайтова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

 

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

 • BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

ЗАПИШИ СЕ

 

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2015 г.

by

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТРЕНЧЕВ

Регистриран одитор № 647

София, жк. Хиподрума бл. 142А, ет5, ап.20

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2015 г. 

             

 

                                                Предговор

Според чл. 40, м) от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. / чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

 

Правно – организационна форма

Георги Стоянов Тренчев извършва дейността си като самостоятелно практикуващ одитор и като съдружник в Специализирано одиторско предприятие „АТЛАС ОДИТИНГ” OОД, което е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 131039504. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.

София 1404, район Триадица, ул. ТВЪРДИШКИ ПРОХОД No 23, ет. 3

 

Собственици на капитала на дружеството са:

 • Борис Изидоров Начев , притежаващ 10 дяла на обща стойност 500 лева.
 • Георги Стоянов Тренчев, притежаващ 65 дяла на обща стойност 3 250 лева.
 • Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД, притежаващ 25 дяла на обща стойност 1 250 лева.

 

Съдружници в „АТЛАС ОДИТИНГ” ООД са дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори. Борис Изидоров Начев е с диплома № 013 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България,  Атина Николаос Мавридис – Василева е  с диплома № 408 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България и Георги Стоянов Тренчев е с диплома № 647 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

„АТЛАС ОДИТИНГ” ООД е включено с регистрационен номер № 114 в списъка на регистрираните одиторски предприятия, обнародван от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит и консултации.

Членство във вериги

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е член на световната консултантска верига ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, за консултации в областта на одита, счетоводството, данъците и правните услуги. ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е международна верига от независими консултантски компании, в която работят над 4 000 специалисти в 50 държави. Всеки офис, част от мрежата на  ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се възползва и разчита на опит и ноу-хау на специалистите от всички останали офиси по света. АТЛАС ОДИТИНГ ООД, като член на международната верига прилага в своята дейност  освен международните стандарти за качество на услугите, така също и разработените от ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ стандарти по отношение на независимостта и качеството на предоставяните услуги.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството

Георги Стоянов Тренчев прилага система за контрол на качеството която е разработена да осигурява качество съответстващо на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД.

 АТЛАС ОДИТИНГ ООД е сертифицирано и прилага Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и система за Система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 Информационна сигурност на клиентски и фирмени данни при предоставяне на данъчни консултации, счетоводство, одит, обучение и одит на проекти.

Системата за осигуряване на качеството на Георги Стоянов Тренчев обхваща  следните области:

Спазване на професионалните задължения

Приемане на професионални ангажименти

Организиране и обучение на персонала

Планиране на ангажиментите

Организиране и осигуряване на ангажиментите

Изпълнение на самите ангажименти

 

Отговорен за разработването и прилагането на системата за качество е Георги Тренчев.

Системата за вътрешен контрол на качеството включва:

 

 • Установена политика относно спазването на основните етични правила.

 

За реализацията на този елемент, одитора участва в професионални специални обучения, семинари и работни срещи.

 

 • Установени процедури по приемането и продължаване на отношенията с клиенти.

 

Процедурата за приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти се изпълнява задължително преди всеки ангажимент, както и всяка година – за повтарящите се ангажименти.

 

 • Вътрешна политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала.

 

Политиката за назначаване и последващо обучение и квалификация на персонала е разработена по начин, който да осигури при необходимост достатъчно персонал компетентен и способен за изпълнение на поетите ангажименти във всички области.

 

 • Одитора има разработена система за вътрешен контрол върху изпълнението на всеки поет ангажимент.

 

Чрез нея се цели да се даде разумна сигурност, че съответният ангажимент е изпълнен според изискванията на професионалните стандарти и нормативни изисквания, Процедурите обхващат всички фази на одитните ангажименти и всички други поети ангажименти.  Съществуват въведени правила за консултиране на спорни казуси.

 

Одитора се задължава да изпълнява процедури за текущо наблюдение върху качеството на изпълнение на ангажимента, които следва да са съобразени с индивидуалния одиторски ангажимент и да отговарят на вътрешните правила.

Контролът върху качеството на одиторските услуги по отделните ангажименти се извършва от одитор различен от отговорния за ангажимента.

 

Последната проверка от Института на дипламираните експерт счетоводители

Съгласно правилата на ИДЕС и на КПНРО  беше проведена съвместна проверка през 2015 г. на одитираните от дружеството предприятия  за периода 01.06.2013 – 30.06.2014 г.. Оценката от проведената проверка е публикувана на сайта на КПНРО: За проверявания период регистрираният одитор е осъществявал дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.

Въпреки това, в отделни области са констатирани несистематични съществени пропуски, по отношение  на които са дадени съответните препоръки.

Осигуряване на независимост

 

Политиките за независимост на Георги Тренчев се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC), Международните одиторски стандарти, приложими в България, както и на разработените от политики за независимост на СОП Атлас одитинг ООД и ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

При назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на клиентите.

За поетите ангажименти за одит през 2015 г. одитора е попълнил декларации относно независимост и безпристрастност.

Обучение на персонала

Част от разработената система за управление на качеството е осигуряване на система за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите си, като неразделна част от тази система е разработването на годишна програма за провеждане на обучения на всички служители във фирмата. Обучението включва:

 • организиране на вътрешно-фирмено обучение по актуални професионални въпроси в областта на одита, счетоводството, данъците, търговското,трудовото и осигурителното право и др.;
 • участие в извън-фирмено обучение в семинари, организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и други професионални организации.

 

През 2015 г одитора е участвал във вътрешнофирмени обучения и обучения проведени от външни организации както следва:

 • Промени в ЗДДС и ЗКПО за 2015 г;
 • Практически обзор на МСФО за КФО;
 • Ръководство за ангажименти за преглед; Практически насоки за специфични оповестявания във ФО съгласно МСФО . Практически обзор на МСФО за КФО;
 • Етични въпроси и КК;
 • Одиторска теория и практика, одитроски доклади;
 • Оценка на риска и отговор на оценените рискове;
 • Одиторски доклади и последни промени в МОС;
 • 3 НЕК по прилагане на ЗДДС и ЗКПО;
 • Новите правила в закона за обществените поръчки и  правилника за прилагане на  ЗОП
 • Последните промени в ЗОП;

 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТРЕНЧЕВ

Регистриран одитор № 647

София, жк. Хиподрума бл. 142А, ет5, ап.20

 

Георги Стоянов Тренчев е извършил одит на следните дружества извършващи дейност от обществен интерес:

 

 • ЗАД България АД
 • Булгарплод София АД
 • Булгарчех инвест холдинг АД

 

 

Финансова информация

 

Георги Тренчев е реализирал следните приходи през 2014 година, като самостоятелно практикуващ одитор.

Независим финансов одит:                                                 79 хил.лв.

Други                                                                                    65  хил.лв.

 

31-03-2016 г.

Гр. София

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2014 г

by

             

 

                                               Предговор

Според чл. 40, м) от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. / чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

 

Правно – организационна форма

Георги Стоянов Тренчев извършва дейността си като самостоятелно практикуващ одитор и като съдружник в Специализирано одиторско предприятие „АТЛАС ОДИТИНГ” OОД, което е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 131039504. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.

София 1404, район Триадица, ул. ТВЪРДИШКИ ПРОХОД No 23, ет. 3

 

Собственици на капитала на дружеството са:

 • Атина Николаос Мавридис – Василева, притежаваща 20 дяла на обща стойност 1 000 лева,
 • Борис Изидоров Начев , притежаващ 10 дяла на обща стойност 500 лева.
 • Георги Стоянов Тренчев, притежаващ 45 дяла на обща стойност 2 250 лева.     Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД, притежаващ 25 дяла на обща стойност 1 250 лева.x

 

Съдружници в „АТЛАС ОДИТИНГ” ООД са дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори. Борис Изидоров Начев е с диплома № 013 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България,  Атина Николаос Мавридис – Василева е  с диплома № 408 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България и Георги Стоянов Тренчев е с диплома № 647 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

„АТЛАС ОДИТИНГ” ООД е включено с регистрационен номер № 114 в списъка на регистрираните одиторски предприятия, обнародван от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит и консултации.

Членство във вериги

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е член на световната консултантска верига ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, за консултации в областта на одита, счетоводството, данъците и правните услуги. ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е международна верига от независими консултантски компании, в която работят над 4 000 специалисти в 50 държави. Всеки офис, част от мрежата на  ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се възползва и разчита на опит и ноу-хау на специалистите от всички останали офиси по света. АТЛАС ОДИТИНГ ООД, като член на международната верига прилага в своята дейност  освен международните стандарти за качество на услугите, така също и разработените от ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ стандарти по отношение на независимостта и качеството на предоставяните услуги.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството

Георги Стоянов Тренчев прилага система за контрол на качеството която е разработена да осигурява качество съответстващо на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД.

 АТЛАС ОДИТИНГ ООД е сертифицирано и прилага Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и система за Система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 Информационна сигурност на клиентски и фирмени данни при предоставяне на данъчни консултации, счетоводство, одит, обучение и одит на проекти.

Системата за осигуряване на качеството на Георги Стоянов Тренчев обхваща следните области:

Спазване на професионалните задължения

Приемане на професионални ангажименти

Организиране и обучение на персонала

Планиране на ангажиментите

Организиране и осигуряване на ангажиментите

Изпълнение на самите ангажименти

 

Отговорен за разработването и прилагането на системата за качество е Георги Тренчев.

Системата за вътрешен контрол на качеството включва:

 

 • Установена политика относно спазването на основните етични правила.

 

За реализацията на този елемент, одитора участва в професионални специални обучения, семинари и работни срещи.

 

 • Установени процедури по приемането и продължаване на отношенията с клиенти.

 

Процедурата за приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти се изпълнява задължително преди всеки ангажимент, както и всяка година – за повтарящите се ангажименти.

 

 • Вътрешна политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала.

 

Политиката за назначаване и последващо обучение и квалификация на персонала е разработена по начин, който да осигури при необходимост достатъчно персонал компетентен и способен за изпълнение на поетите ангажименти във всички области.

 

 • Одитора има разработена система за вътрешен контрол върху изпълнението на всеки поет ангажимент.

 

Чрез нея се цели да се даде разумна сигурност, че съответният ангажимент е изпълнен според изискванията на професионалните стандарти и нормативни изисквания, Процедурите обхващат всички фази на одитните ангажименти и всички други поети ангажименти.  Съществуват въведени правила за консултиране на спорни казуси.

 

Одитора се задължава да изпълнява процедури за текущо наблюдение върху качеството на изпълнение на ангажимента, които следва да са съобразени с индивидуалния одиторски ангажимент и да отговарят на вътрешните правила.

Контролът върху качеството на одиторските услуги по отделните ангажименти се извършва от одитор различен от отговорния за ангажимента.

 

Последната проверка от Института на дипламираните експерт счетоводители

Съгласно правилата на ИДЕС и на КПНРО  беше проведена съвместна проверка през 2011г. на одитираните предприятия  за периода 01.06.2009 – 30.06.2010 г.. Оценката от проведената проверка е публикувана на сайта на КПНРО: За проверявания период одиторът e бил  в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти.

 

 

Осигуряване на независимост

 

Политиките за независимост на Георги Тренчев се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC), Международните одиторски стандарти, приложими в България, както и на разработените от политики за независимост на СОП Атлас одитинг ООД и ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

При назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на клиентите.

За поетите ангажименти за одит през 2014 г. одитора е попълнил декларации относно независимост и безпристрастност.

Обучение на персонала

Част от разработената система за управление на качеството е осигуряване на система за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите си, като неразделна част от тази система е разработването на годишна програма за провеждане на обучения на всички служители във фирмата. Обучението включва:

 • организиране на вътрешно-фирмено обучение по актуални професионални въпроси в областта на одита, счетоводството, данъците, търговското,трудовото и осигурителното право и др.;
 • участие в извън-фирмено обучение в семинари, организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и други професионални организации.

 

През 2014 г одитора е участвал във вътрешнофирмени обучения и обучения проведени от външни организации както следва:

Промени в Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане;

Курс обучение по МСФО  за малки и средни предпприятия;

Кондолидирани финансови отчети и бизнес комбинации;

Теория и практика на планиране на одита;

Новото в МСФО;

Одит на средствата от европейския съюз;

 

Обучение по закона за изпиране на мръсни пари – Риск монитор;

 

Промени в данъчното законодателство

 

Георги Стоянов Тренчев е извършил одит на следните дружества извършващи дейност от обществен интерес:

 

 • Хидро енерджи Банско АД
 • ЛКП АД

 

Финансова информация

 

Георги Тренчев е реализирал следните приходи през 2014 година, като самостоятелно практикуващ одитор.

Независим финансов одит:                                                 9 хил.лв.

 

31-03-2015 г.

Гр. София

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2015 г.

by

 

                                                                

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2015 г.

                                                                                                                       Предговор

Според чл. 40, м) от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. / чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

 

Правно – организационна форма

 

Специализирано одиторско предприятие „АТЛАС ОДИТИНГ” OОД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 131039504. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ул. ТВЪРДИШКИ ПРОХОД No 23, ет. 3

 

Собственици на капитала на дружеството са:

 • Борис Изидоров Начев , притежаващ 10 дяла на обща стойност 500 лева.
 • Георги Стоянов Тренчев, притежаващ 65 дяла на обща стойност 3 250 лева.
 • Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД, притежаващ 25 дяла на обща стойност 1 250 лева.x

 

Съдружници в „АТЛАС ОДИТИНГ” ООД са дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори. Борис Изидоров Начев е с диплома № 013 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България,  Атина Николаос Мавридис – Василева е  с диплома № 408 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България (чрез Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД) и Георги Стоянов Тренчев е с диплома № 647 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

„АТЛАС ОДИТИНГ” ООД е включено с регистрационен номер № 114 в списъка на регистрираните одиторски предприятия, обнародван от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит и консултации.

Членство във вериги

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е член на световната консултантска верига ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, за консултации в областта на одита, счетоводството, данъците и правните услуги. ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е международна верига от независими консултантски компании, в която работят над 4 000 специалисти в 50 държави. Всеки офис, част от мрежата на  ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се възползва и разчита на опит и ноу-хау на специалистите от всички останали офиси по света. АТЛАС ОДИТИНГ ООД, като член на международната верига прилага в своята дейност  освен международните стандарти за качество на услугите, така също и разработените от ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ стандарти по отношение на независимостта и качеството на предоставяните услуги.

 

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е сертифицирано и прилага Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и система за Система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 Информационна сигурност на клиентски и фирмени данни при предоставяне на данъчни консултации, счетоводство, одит, обучение и одит на проекти.

Системата за осигуряване на качество на АТЛАС ОДИТИНГ ООД обхваща  следните области:

Спазване на професионалните задължения

Приемане на професионални ангажименти

Организиране и обучение на персонала

Планиране на ангажиментите

Организиране и осигуряване на ангажиментите

Изпълнение на самите ангажименти

 

Отговорно за разработването и прилагането на системата за качество е управлението на дружеството.

Системата за вътрешен контрол на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД включва:

 

 • Установена политика относно спазването на основните етични правила.

 

За реализацията на този елемент, екипът на дружеството участва в професионални специални обучения, семинари и работни срещи.

 

 • Установени процедури по приемането и продължаване на отношенията с клиенти.

 

Процедурата за приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти се изпълнява задължително преди всеки ангажимент, както и всяка година – за повтарящите се ангажименти.

 

 • Вътрешна политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала.

 

Политиката за назначаване и последващо обучение и квалификация на персонала е разработена по начин, който да осигури на Дружеството достатъчно персонал компетентен и способен за изпълнение на поетите ангажименти във всички области.

 

 • Дружеството има разработена система за вътрешен контрол върху изпълнението на всеки поет ангажимент.

 

Чрез нея се цели да се даде разумна сигурност, че съответният ангажимент е изпълнен според изискванията на професионалните стандарти и нормативни изисквания, Процедурите обхващат всички фази на одитните ангажименти и всички други поети ангажименти. Дружеството има въведени правила за консултиране на спорни казуси.

 

Определените отговорни одитори по одиторските ангажименти са задължени да изпълняват процедури за текущо наблюдение върху качеството на изпълнение на ангажимента, които следва да са съобразени с индивидуалния одиторски ангажимент и да отговарят на вътрешните правила.

Контролът върху качеството на одиторските услуги по отделните ангажименти се извършва от одитор различен от отговорния за ангажимента.

 

 

Отчет на управлението относно ефективността на функционирането на системата за вътрешен контрол на качеството

 

За изминалата година е извършена вътрешна проверка за контрол на качеството, като е установено съответствие с политиките и процедурите за качество, както следва:

 • спазване на професионални стандарти и регулативни и законови изисквания;
 • системата на дружеството за контрол на качеството е създадена по подходящ начин и функционира ефективно;
 • политиките и процедурите се прилагат подходящо, така че доклади, издадени от

фирмата или съдружници по одиторски ангажименти, са подходящи според конкретните

обстоятелства.

 

Последната проверка от Института на дипламираните експерт счетоводители

Съгласно правилата на ИДЕС и на КПНРО  беше проведена съвместна проверка през 2014 г. на одитираните от дружеството предприятия  за периода 01.06.2013 – 30.06.2014 г. Дружеството ни получи оценка, публикувана на сайта на КПНРО:  „За проверявания период специализираното одиторско предприятие е осъществявало дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.“

Осигуряване на независимост

 

Политиките за независимост на АТЛАС ОДИТИНГ ООД се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC), Международните одиторски стандарти, приложими в България, както и на разработените от политики за независимост на ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

При назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на клиентите.

За поетите ангажименти за одит през 2015 г. всички участници в провежданите одити са попълнили декларации относно тяхната независимост и безпристрастност.

Обучение на персонала на одиторското предприятие

Част от разработената система за управление на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД е осигуряване на система за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите си, като неразделна част от тази система е разработването на годишна програма за провеждане на обучения на всички служители във фирмата. Обучението включва:

– организиране на вътрешно-фирмено обучение по актуални професионални въпроси в областта на одита, счетоводството, данъците, търговското,трудовото и осигурителното право и др.;

– участие в извън-фирмено обучение в семинари, организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и други професионални организации.

През 2015 г персоналът на фирмата е участвал във вътрешнофирмени обучения и обучения проведени от външни организации както следва:

 • Промени в ЗДДС и ЗКПО за 2015 г;
 • Практически обзор на МСФО за КФО;
 • Ръководство за ангажименти за преглед; Практически насоки за специфични оповестявания във ФО съгласно МСФО . Практически обзор на МСФО за КФО;
 • Етични въпроси и КК;
 • Одиторска теория и практика, одитроски доклади;
 • Оценка на риска и отговор на оценените рискове;
 • Одиторски доклади и последни промени в МОС;
 • 3 НЕК по прилагане на ЗДДС и ЗКПО;
 • Новите правила в закона за обществените поръчки и  правилника за прилагане на  ЗОП
 • Последните промени в ЗОП;

 

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е извършило одит на финансовите отчети на следните дружества извършващи дейност  от обществен интерес:

 

 • ЗК ЛЕВ ИНС АД
 • Балканика имоти АДСИЦ
 • ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗАЕД – в ликвидация

 

Финансова информация

 

АТЛАС ОДИТИНГ ООД е реализирал следните приходи през 2015 година.

Годишните обороти за годината се равняват на               58 хил.лв.

Независим финансов одит:                                                 54 хил. лв.

Други                                                                                    4 хил. лв.

——————————————————————————  58 хил. лв.

 

 

Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците в специализираното одиторско предприятие

 

 

Съдружниците собственици на капитала на дружеството, които участват пряко в дейността, са в трудовоправни или служебни  отношения със специализираното одиторско предприятие. Възнагражденията, които получават са формирани на база месечното възнаграждение по трудов договор и допълнителни възнаграждения, определени от Общото събрание на съдружниците, в зависимост от постигнатите резултати. Същите получават и дивидент от печалбата след взето решение за разпределение.

 

 

 

31-03-2016 г.

гр. София