17-18.03.2017 – ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

by

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 гр. София, парк хотел «Москва», на 17 и 18 март 2017 г.

 

 

ЛЕКТОРИ:

Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

Семинар ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

by

atlas

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

 

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 

гр. София, парк хотел «Москва», на 17 и 18 март 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

 

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /17.03. – петък/

 

13.30 – Регистриране на участниците

 

13.45 – Откриване на семинара – Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

 

14.00 – 15.30 – Застрахователните правоотношения и споровете свързани с тях, според новия Кодекс на застраховането от 2016 г. Промени в правния режим на застраховането с Кодекс на застраховането, в сила от 01.01.2016г. – основни насоки. Промени в различните елементи на общия режим на застрахователния договор .

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

15.30 – 16.00 – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 – Договори за застраховка, насочени към обезпечаване на вреди от неизпълнението на кредитни задължения. Застраховка на финансов риск. Възражения за неравноправни клаузи в застрахователни договори, които са сключени при общи условия. Съдебна практика.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

Втори ден /18.03. – събота/

 

9.00 – 10.30 – Обявяване на обстоятелства, свързани със застраховките и намаляване на застрахователното обезщетение. Застраховка „Гражданска отговорност“; застраховка „Професионална отговорност“.

Лектори: Ралица Агайн и Николай Петков

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

 

11.00 – 12.30 – Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл.408 от новия Кодекс за застраховането и приложение на практиката на ВКС, формирана по реда на чл.290 от ГПК по отменения Кодекс за застраховането.

Лектор: Боян Балевски

 

12.30 – 13.30 – Обедна почивка

 

13.30 – 15.00 – Уредба на искове по застраховка „Гражданска отговорност“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в новия Кодекс за застраховането и актуалност на задължителната практика на ВКС по отменения Кодекс за застраховането.

Лектор: Боян Балевски

 

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

 

15.30 – 17.00 – Доказването в дела по  застрахователни правоотношения и по регресна отговорност на трети лица към застрахователи.

Лектор: Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев


* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

                                     

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

 

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек

Доплащане за единична стая –  25 лв.

 

Срок за записване: най-късно до 13.03.2017г.

 

ЗАПИШИ СЕ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Венета Гераскова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

13-14.12.2016 – НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 гр.София, парк хотел „Москва”, на 13 и 14 декември 2016 г.

 

Лектори:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Пламен Караджов – юрист, експерт по ЗОП

Read More

18,19 и 20.11.2016 – ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА

by

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА

гр. Велинград, хотел “Свети Спас”, на 18, 19 и 20 ноември 2016г.

 

Лектори:

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – бивш съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна

Read More

Семинар НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

atlas

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

гр.София, парк хотел „МОСКВА”, на 13 и 14 декември 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Пламен Караджов – юрист, експерт по ЗОП

 

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /13.12. вторник/

 

9.00 – Регистриране на участниците

9.30 – 11.00 ч. –  Нова правна регламентация в ЗОП на:

 • обектите на обществени поръчки;
 • правния статут на възложителите;
 • делегирането на правомощия от възложителя;
 • съвместното възлагане на обществени поръчки;
 • смесените обществени поръчки;
 • запазените обществени поръчки.

Видове процедури за възлагане на обществени поръчки.

Нови стойностните прагове и приложимите за тях процедури. Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

 

11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч. – Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията. Обособени позиции. Варианти на офертата.

Изисквания към кандидатите и участниците относно:

 • личното състояние на кандидатите и участниците;
 • мерки за доказване на надеждност и прилагане на основанията за отстраняване от процедурата.

Лектор: Милана Кривачка

 

14.00 – 15.30 ч. – Критерии за подбор. Използването на капацитета на трети лица. Използването на подизпълнители. Декларирането на лично състояние и съответствие с критериите за подбор с Единен европейски документ за обществени поръчки.

Критерии за възлагане нa обществените поръчки. Оповестяване откриването на процедурата. Изменение на предварително обявените условия.

Лектор: Милана Кривачка

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч. – Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Гаранция за изпълнение. Национални процедури за възлагане на обществени поръчки. Публично състезание. Пряко договаряне. Събиране на оферти с обяви. Покана до определени лица.

Лектор: Милана Кривачка

Втори ден /14.12. сряда/

9.30 – 11.00 ч. – Правила за обжалване на актове, действия или бездействия на възложителите при възлагане на обществени поръчки, съобразно Закона за обществените поръчки (в сила от 16.04.2016 г.). Примери от практиката на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС):

 • Подлежащи на обжалване актове, действия и бездействия. Изключения;
 • Срок и ред за подаване на жалба пред КЗК. Право на обжалване;
 • Отказ от образуване на производство. Оспорване. Образуване на производство;
 • Отстраняване на нарушението от възложителя;
 • Спиране на процедурата. Изключения;
 • Произнасяне по искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Оспорване на определението пред ВАС;
 • Произнасяне по искането за допускане на предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител. Оспорване на определението пред ВАС;
 • Спиране на производството пред КЗК;
 • Подлежащи на проучване обстоятелства. Срок за произнасяне;
 • Доказателства и експертни становища. Призоваване. Връчване на съобщения.

Лектор: Пламен Караджов

 

11.00 – 11.30 ч. –  Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 ч. – Прекратяване на производството пред КЗК и оспорване пред ВАС:

 • Заседания и решения на КЗК. Налагани от Комисията санкции на възложителите;
 • Разноски в производството пред КЗК. Искане за допълване или изменение на решението на КЗК, в частта за разноските.

Обжалване на решенията на КЗК пред ВАС:

 • Срок за оспорване, форма и съдържание на жалбата, приложения;
 • Оставяне на жалбата без движение. Оставяне на жалбата без разглеждане;
 • Предмет на касационна проверка. Призоваване. Решение по касационното оспорване.

Унищожаване на договори или рамкови споразумения:

 • Правоимащи лица. Срок и ред. Последици.

Лектор: Пламен Караджов

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 240 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи.

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек.

Доплащане за единична стая –  25 лв.

 

Срок за записване: най-късно до 09.12.2016 г.

ЗАПИШИ СЕ:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Венета Гераскова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

СЕМИНАР „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА“

by

atlas

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА

гр. Велинград, хотел “Свети Спас”, на 18, 19 и 20 ноември 2016г.

 

ЛЕКТОРИ:

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – бивш съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна

 

ПРОГРАМА

 

Първи ден – /петък 18.11.2016 г./

12.30 ч. – Регистриране и настаняване на участниците

13.45 ч. – Откриване на семинара – Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

14.00 – 15.30 ч. – Кредитни правоотношения и проблеми при разрешаване на съдебни спорове, свързани с тях. Предсрочна изискуемост. Неравноправните клаузи в потребителските договори за кредит. Дискусионните въпроси в практиката на българските съдилища и на Съда в Люксембург. Общи процесуални проблеми при разглеждане на искове и възражения относно неравноправен характер на клаузи в договорите за кредит.

Лектор: Стефан Кюркчиев

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Заповедното производство по чл. 417 от ГПК като способ за разрешаване на спорове, произтичащи от кредитни правоотношения. Тълкувателното решение за заповедното производство. Общият исков процес като средство за защита по кредитни правоотношения.

Лектор: Стефан Кюркчиев

20.00 ч. – Вечеря

Втори ден – /събота 19.11.2016 г./

9.00 – 10.30 ч. – Решение при признаване на иска и Неприсъствено решение – практически въпроси.

Лектор: Диaна Митева

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Въззивно производство. Въззивна жалба и насрещна въззивна жалба. Предмет на въззивното производство. Пълен и ограничен въззив. Правомощия и задължения на въззивната инстанция.

Лектор: Диaна Митева

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30 ч. – Съвременни въпроси на касационното производство. Право на касационна жалба и право на касационно производство. Съдържание на касационната жалба и приложенията към нея. Насрещната касационна жалба и съдържанието й.

Лектор: Никола Хитров

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Основания за допустимост на жалбата. Проверка на допустимостта на жалбата. Основания на съществуването на правото на касационно производство. Закритото заседание по жалбата и неговия предмет. Възможности за сезирания състав в различните хипотези. Предмет на касационното производство. Съдебно решение по делото.

Лектор: Никола Хитров

20.00 ч. – Тържествена вечеря

Трети ден – /неделя 20.11.2016 г./

9.00 – 10.30 ч. – Насрещната въззивна и касационна жалба. Процесуалният смисъл от тяхното предявяване.

Лектор: Боян Балевски

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Актуални въпроси на отмяната по чл. 303 от ГПК.

Лектор: Боян Балевски

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

 

* По време на курса ще бъдат провеждани дискусии с въпроси от участниците. Всеки присъстващ в курса ще получи сертификат за участие в семинара!

Цена: 410.00 лв./Цената е без ДДС/

За втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два пълни пансиона в двойна стая, тържествена вечеря, ползване на басейн с минерална вода, джакузи,  сауна, парна баня, безжичен интернет и TV в стаите, паркинг.

Доплащане за единична стая: 25.00 лв. за нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 14.11.2016г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата:  http://atlasconsultingbg.com/seminar-gpk-18-20-11-2016/

 

Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Венета Гераскова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

ЗАПИШИ СЕ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

5-6.07.2016 – НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр.София, парк хотел „Москва”, на 5 и 6 юли 2016 г.

 

Лектори:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – юрист, експерт по ЗОП

Александър Александров – юрист, експерт по ЗОП

Лора Любенова – експерт обществени поръчки

Read More