ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

 

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 ноември 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП;

Валентин Панчев – държавен експерт в Комисия за защита на личните данни, експерт по ЗОП

Даниела Георгиева – експерт по ЗОП в Комисия за защита на конкуренцията

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /29.11. – сряда/

 

8.30 – 9.00ч.       –      Регистрация на участниците

09.00 – 10.30 ч. – Основни принципи за възлагане на обществените поръчки и анализ на най – често допусканите нарушения, които опорочават процедурата за възлагане. Практически проблеми и грешки при определянето на предмета на обществената поръчка.

Правила за определяне на приложимата процедура в зависимост от прогнозната стойност на поръчката и вида на възложителя. Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки и често допускани грешки при приложението им.

Лектор: Милана Кривачка

  

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

 

11.00 – 12.30ч. – Практически и правни проблеми при подготовката на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Правила за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции и най-често допускани нарушения. Основни правила за определяне на изискванията към участниците относно личното им състояние и на критериите за подбор. Проблеми и грешки при определянето на критериите за възлагане нa обществените поръчки и при изготвянето на методиката за оценка на офертите. Правила за оповестяване на процедурата и за изменение на предварително обявените условия. Анализ на често допусканите нарушения при откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка  

14.00 – 15.30ч. – Практически и правни проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Най – често допусканите грешки от изпълнителите при подготовката на офертите.   Правни проблеми и трудности при попълването на ЕЕДОП. Основни правила за провеждането на съответната процедура. Правила за работата на комисията за разглеждане на офертите и анализ на най-често допусканите грешки от комисията. Условия и ред за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Анализ на често  допусканите нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

  

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч. – Правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Анализ на често допусканите нарушения при сключването, изменението и прекратяването договорите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

 

Втори ден /30.11. – четвъртък/

 

09.00 – 10.30 ч. – Правила за осъществяване на предварителен контрол от АОП. Най-често констатираните грешки от АОП, при осъществяването на предварителния контрол .

Лектор: Валентин Панчев

 

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза

 

11.00 – 12.30ч. – Мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, извършван от АОП. Най-често констатираните грешки от АОП при осъществяването на мониторинга.

Лектор: Валентин Панчев

14.00 – 15.30ч. – Производство по обжалване по глава двадесет и седма от ЗОП – правила и особености. Изисквания за редовност на жалбите. Предпоставки за допустимост на жалбите. Образуване на производство. Временна мярка. Предварително изпълнение. Производство за разглеждане на жалбите. Възлагане на разноски в производството пред КЗК. Налагане на имуществени санкции. Казуси от практиката. Обжалване на решения за откриване на процедура и на решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – казуси от практиката.

Лектор: Даниела Георгиева

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч. – Обжалване на действия и бездействия на възложители. Обжалване на решенията за избор на изпълнител. Констатирани нарушения при провеждане на процедурата – казуси от практиката.

Обжалване на решения за прекратяване на процедурата – казуси от практиката.

Лектор: Даниела Георгиева

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

                                     

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 30 лв. на нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 27.11.2017г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата

 

 

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Александра Бакърджиева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

 

АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

ZOP – Copy 1

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!

  • Данни за издаване на фактура

 

20-21.10.2017 – ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

by

ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

гр. София, парк хотел «Витоша», на 20 и 21 октомври 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Проф. Д-р Дарина Зиновиева – адвокат Софийска колегия

Д-р Стоян Ставру –  адвокат Софийска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

6-8.10.2017 – EAN Teaching Course, SOFIA

by

EAN Teaching Course, SOFIA

Red Cross, October 6th-8th, 2017

PRELIMINARY PROGRAMME

Check in and accommodation at Marinella and Hill Hotels

Read More

Атлас Косултинг Холдинг Груп ще бъде официалният конгресен организатор на РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО НЕВРОЛОГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АКАДЕМИЯ ПО НЕВРОЛОГИЯ

by

РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО НЕВРОЛОГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АКАДЕМИЯ ПО НЕВРОЛОГИЯ

6-8 октомври 2017

Български червен кръст, 2017

 

Предхождан от

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА

5 октомври 2017

зала София, хотел „Маринела”, 2017

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

СЪПЪТСТВАЩИ ФОРУМИ

  1. октомври 2017 г.. хотел Маринела
  2. ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА

Той протича под мотото „ИНОВАЦИИ В МЕДИЦИНАТА“ и се организиран съвместно с Медицинскив факултет на Софийскив университет „Св. Кл. Охридски” и Българската академия на науките и изкуствата. В него ще бъдат представени най-новите научни достижения в лечението на мозъчните инсулти и възможностите за обучение и ре- обучение на мозъка след преживян мозъчен инцидент. Конгресът е кредитиран с 6 кредитни точки от Българския лекарски съюз.

Официално откриване: 18.00 часа

17-18 часа

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА ЮСБ НА ТЕМА

«Активно дълголетие чрез обучение и ре-обучение на мозъка» с модератор акад. Екатерина Титянова. Основната лекция е посветена на мозъчната пластичност с Пирацетам с лектор проф. Силва Андонова.

 

КРЪГЛА МАСА, организирана със съдействието на MEDTRONIC.

Тя е посветена на съвременните аспекти на мениджмънта на острия исхемичен мозъчен инсулт с модератори: проф. Силва Андонова, д-р Нуфред Алиоски, доц. Иво Петров, акад. Екатерина Титянова. В нея ще се представи българският опит в диференцираното лечение на инсулта. За първи път ще се дискутират резултатите от лечението на острия исхемичен инсулт с механична тромбектомия у нас.

 

17-20 часа

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Конгресът се съпровожда от постерна сесия, посветена на съвременните аспекти на неврорехабилитацията при различни неврологични заболявания.

6-8 октомври 2017. зали на Българския червен кръст

РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО НЕВРОЛОГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АКАДЕМИЯ ПО НЕВРОЛОГИЯ

 

Официално откриване: 6 октомври, 9.00 часа

 

  1. октомври 2017 г.. зали на БЧК

Този ден е посветен на интервенционалната съдова неврология. В него са включени лекции и семинари, представени от изтъкнати европейски специалисти. Ще се дискутират актуални проблеми, свързани с превенцията на инсултите (проф. В. Демарин, Хърватия), механичната тромбектомия (проф. К. Нидеркон, Австрия), качеството на центровете за лечение на инсулти „stroke units“ (доц. Д. Стайков, Австрия), резултатите от лечението с венозна тромболиза в сравнителен аспект със стандартното медикаментозно лечение (проф. С. Андонова, България). Практическите семинари са посветени на принципите на поведение при интрацеребрален кръвоизлив и криптогенен мозъчен инсулт, както и на ролята на изкуството в процеса на възстановяване след съдов мозъчен инцидент.

 

Представителят на младежката секция на Европейската академия по неврология М. Ререра ще запознае участниците във форума с европейските принципи за стартиране на кариера като млад учен.

 

  1. октомври 2017 г.. зали на БЧК

Денят е посветен на несъдовата ултразвукова диагностика в неврологията. Ще бъдат представени лекции за възможностите на ултразвуковите методи за изобразяване на мозъчния паренхим (проф. У. Валтер, Германия), периферните нерви (проф. Л. Падуа, Италия), зрителния нерв и орбитите (проф. Ф. Перен, Швейцария) и мускулите (акад. Титянова, България). Практическите занятия ще демонстрират възможностите за ултразвукова навигация при травми на периферния нерв, ботокс терапия и изследване на орбитите.

 

  1. октомври 2017 г.. зали на БЧК

Ще се обсъждат значими гранични състояния в неврологията като фибромиалгия (проф. Н. Юцелер, Германя), синдром на „изгаращата уста“ (проф. М. Михайлович (Сърбия), диференциалната диагноза на синкопалните състояния (проф. М. Хилц, Германия) и възможностите за неврорхабилитация при диабетна невропатия (проф. Д. Любенова, България).

 

Регионалният обучителен курс е акредитиран с 22 кредитни точки от Българския лекарски съюз. Положилите успешно тестови изпит в края на курса ще получат дипломи от Европейската академия по неврология.

 

 

За участие във форума са регистрирани над 160 специалисти по неврология, физикална медицина и рехабилитация, кинезитерапия, специализанти и студенти от над 17 държави – Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Изрел, Италия, Македония, Румъния, Сърбия и Хърватия, Черна гора, Швейцария и др. Събитието се съпътства от богата културна програма.

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА

 

Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика е авторитетна неправителствена научна организация, създадена през 2005 г. Тя налага политика на непрекъснато обучение и професионално издигане на своите членове и предлага на българското здравеопазване високо квалифициран и европейски сертифициран човешки ресурс в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система в цялата страна.

 

Асоциацията е водеща във въвеждането на световните стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук в неврологията у нас. Тя издава двуезично (българо-английско) периодично научно списание “Невросонология и мозъчна хемодинамика” и има собствени страници в интернет (www.neurosonoloav-ba.com) и уикипедия (www.bg.wikipedia.org).

Семинар ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

by

 

 

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

 

ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

гр. София, парк хотел «Витоша», на 20 и 21 октомври 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Проф. Д-р Дарина Зиновиева – адвокат Софийска колегия

Д-р Стоян Ставру – адвокат Софийска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /20.10. – петък/

 

10.00 – Регистриране на участниците

10.15 – Откриване на семинара – Акад. Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

10.30 – 12.00 – Правен режим на медицинските дейности. Спорове между НЗОК и лечебни заведения.

Статут и дейност на лечебните заведения. Нормативна уредба. Медицински стандарти. Анализ на правоотношението лекар–пациент, правен режим на здравната информация, особености на информираното съгласие.

Здравно осигуряване и спорове, свързани със здравноосигурените пациенти и с лечебните заведения, финансирани от здравната каса.

Лектор: Проф. Д-р Дарина Зиновиева

12.00 – 13.30 – Обедна почивка

13.30 – 15.00 – Правен режим на специфични медицински дейности. Спорове, свързани с тях – първа част

Бременност, раждане и асистирана репродукция. Репродуктивно донорство. Заместващо майчинство. Правни въпроси свързани с дефиницията за смърта и състояния, близки до смъртта.

Лектор: Д-р Стоян Ставру

 

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

 

15.30 – 17.00 – Правен режим на специфични медицински дейности. Спорове, свързани с тях – втора част

Медицинска принуда. Закрила на психичното здраве. Предварителни указания за лечение, здравни пълномощници, завещания „приживе“. Запрещение и мерки за подкрепа.

Лектор: Д-р Стоян Ставру

 

Втори ден /21.10. – събота/

 

9.00 – 10.30 – Практически процесуално- правни проблеми при спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки по граждански дела.- първа част

Специфика на първоинстанционното производство – доклад по делото и възможност за неговото изменение. Значение на преклузивните срокове за събиране на доказателства. Специфики при определянето на състава и задачите на съдебно- медицинска експертиза. Размер на обезщетението и принципи за определянето му. Съдебна практика на съдилищата и практика на ВКС на РБ.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.30 –Практически процесуално- правни проблеми при спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки по граждански дела. – втора част

Специфични проблеми на доказването при разглеждането на граждански дела, произтичащи от спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки. Писмени доказателства, свидетелски показания, официални и частни документи, документи на електронен носител. Правна същност на резултатите от медицински изследвания.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

                                     

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 30 лв. на нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 16.10.2017г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата:

http://atlasconsultingbg.com/seminarkzm/?

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Александра Бакърджиева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
  • Данни за издаване на фактура


 

9-10.06.2017 – ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

by

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 09 и 10 юни 2017 г.

 

 

ЛЕКТОРИ:

Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

aдв. Антоанета Димоларова – специалист в застрахователното право, участвала в работата на Комисията за финансов надзор по изготвянето на новия Кодекс за застраховането

Никола Хитров – бивш съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

Семинар ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

by

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

  

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 09 и 10 юни 2017 г.

  

ЛЕКТОРИ:

Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – бивш съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

 

П Р О Г Р А М А

 Първи ден /09.06. – петък/

13.30 – Регистриране на участниците

13.45 – Откриване на семинара – Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

14.00 – 15.30Част I

Застрахователните правоотношения според новия Кодекс на застраховането от 2016г. Промени в правния режим на застраховането. Класове застраховки. Нормативни изисквания към процедурите по сключването на застрахователните договори и процедурите по регистрацията на щети. Задължения на застрахователя, задължения на застрахователния посредник и задължения на застрахователния брокер при сключването на застрахователните договори. Общи изисквания към застрахователния договор, според новия Кодекс на застраховането. Функции на Гаранционен фонд и на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ при уреждане на щети за застрахователни събития.

15.30 – 16.00 – Кафе пауза

16.00 – 17.30Част II

Лектори: Ралица Агайн и Николай Петков

Втори ден /10.06. – събота/

9.00 – 10.30 – Застрахователните правоотношения и споровете, свързани с тях, според новия Кодекс на застраховането от 2016г. Застраховане на риска от възникване на деликтна отговорност. Задължителна застраховка за професионална отговорност на нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, експерт-счетоводители, лекари. Съдебна практика.

Лектор: Боян Балевски

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.30 – Имуществено застраховане. Застраховка „Каско“. Застраховка финансов и кредитен риск. Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл.408 от новия КЗ и приложение на практиката на ВКС, формирана по реда на чл. 290 ГПК по отменения Кодекс за застраховането.

Лектор: Стефан Кюркчиев

12.30 – 13.30 – Обедна почивка

13.30 – 15.00 – Промени в уредбата на искове по застраховка „Гражданска оговорност“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в новия Кодекс на застраховането и актуалност на задължителната практика на ВКС по отменения Кодекс за застраховането, тълкувателни решения на ВКС.

Лектор: Никола Хитров

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

15.30 – 17.00 – Доказването в дела по застрахователни правоотношения и по регресна отговорност на трети лица към застрахователи.

Лектор: Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

                                     

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

 

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 30 лв. на нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 05.06.2017г.

 

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата:

ЗАПИШИ СЕ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
  • Данни за издаване на фактура

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Галя Иванова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

 

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240