СЕМИНАР: ДДС правила при дистанционните продажби и продажба на стоки по електронен път. Режим MOSS – съкратено обслужване на едно гише (прилагащ се за далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път предоставяни на данъчно незадължени лица) – 26.06.2018 г.

by

ДДС правила при дистанционните продажби и продажба на стоки по електронен път. Режим MOSS – съкратено обслужване на едно гише (прилагащ се за далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път предоставяни на данъчно незадължени лица)

 

Лектор:

Георги Денборов e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Sutherland Asbill & Brennan във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон.

 

ПРОГРАМА

26 юни 2018 г (начало 09:00 часа)

 

      I. Уводна част.

 1. Система и йерархия на източниците на право свързани с ДДС.
 2. Основно правило за място на изпълнение при доставка на услуги.
 3. Какво е „постоянен обект“ и как наличието му променя ДДС третирането на една доставка.
 4. Релация между понятията за „постоянен обект“ (ЗДДС) и за „място на стопанска дейност“(ЗКПО) и защо е важно това понятие да не се смесва с понятието за „място на стопанска дейност“, употребявано в преките данъци.

  

     II. ДДС правилата при дистанционни продажби.

 1. Място на изпълнение на дистанционните доставки – чл. 20 от ЗДДС.

1.1. Място на изпълнение на територията на страната, при следните случаи:

 • Дистанционна продажба по чл. 20, ал.5, във връзка с ал.1, т.2 от ЗДДС;
 • Дистанционна продажба по чл. 20, ал.2 от ЗДДС, във връзка с чл. 98, ал.2 от ЗДДС;
 • Дистанционна продажба по чл. 20, ал.6, във връзка с ал.2, във връзка с чл. 100, ал.3 от ЗДДС

1.2. Място на изпълнение на територията на държавата членка, където транспортът при Дистанционнапродажба по чл. 20, ал.5, във връзка с ал.1, т.2 от ЗДДС.

1.3. Място на изпълнение на при дистанционна продажба на акцизни стоки на физически лица.

 1. Характер на доставката, осъществена като дистанционна продажба.
 2. Платец на данъка – доставчик.
 3. Данъчно събитие, изискуемост, данъчна основа и данъчна ставка.
 4. Документиране при дистанционни продажби
 5. Право на приспадане на данъчен кредит при дистанционни продажби.
 6. Регистрационен режим във връзка с дистанционните продажби на стоки.
 7. Деклариране на данъка.
 8. Прагове за регистрация в държавите членки за доставки при условията на дистанционните продажби

  

   III. ДДС третиране при облагане на доставките на услуги, извършвани по електронен път. Съкратено обслужване на едно гише (режим Mini one-stop-shop „MOSS“).

 1. Анализ на т.н. режим „Съкратено обслужване на едно гише“ – „MOSS“ от гледна точка на европейското законодателство и с оглед предстоящата цялостната ДДС реформа на ниво Европейски съюз.
 2. Анализ на режима „Съкратено обслужване на едно гише“ – „MOSS“ от гледна точка на текущото му прилагане в България при облагане на доставките на далекосъобщителни, услуги по радио и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.
 3. Място на изпълнение на доставките при MOSS.
 4. Задължение за регистрация при доставка на посочените услуги.
 5. Администриране на възникващите задължения при MOSS.

  

     IV. Заключителна част

 1. Предстоящата реформа на ДДС правилата в Европейски съюз.
 2. Очертаване на кръга от дейности, които ще бъдат обхванати в близко бъдеще от т.н. режим „Обслужване на едно гише“(One Stop Shop), връзката му със сега съществуващия режим „Съкратено обслужване на едно гише“ (MOSS).

 * Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

 Срок за записване: най-късно до 22.06.2018г.

ЗАПИШИ СЕ:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Галя Иванова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

СЕМИНАР Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. – 22.06.2018 г.

by

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

 

Лектор:

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

 

ПРОГРАМА

 22 юни 2018 г. (начало 9:00 часа)

      I. Въведение.

      II. Обхват на новата регулация.

 1. Цели.
 2. Приложимост.
 3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“.
 4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.

     III. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти.

 1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти.
 2. Идентификация и проверка на действителния собственик.
 3. Установяване на търговските или професионални отношения.

     IV. Текущ мониторинг.

 1. Събиране на информация.
 2. Съхраняване на информацията.
 3. Защита на информацията.

     V. Разкриване на информация.

     VI. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

     VII. Санкции.

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

 

Срок за записване: най-късно до 18.06.2018г.

ЗАПИШИ СЕ:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Галя Иванова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

СЕМИНАР: ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА? – 15.06.2018 г.

by

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

 

Лектори:

Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов e e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

ПРОГРАМА

15 юни 2018 г (начало 9:00 часа)

 1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.

В края на семинара ще можете:

 • Да разграничавате – данъчното облагане в държавата на източника и данъчното облагане в държавата на местното лице, разликата между юридическо и икономическо двойно облагане.
 • Да прилагате СИДДО, разбирайки тяхната структура и основни принципи за разпределяне на данъчнооблагателните правомощия между договарящите държави, както и праговете за облагане при източника.
 • Да разберете механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия.
 1. Понятието „местно лице“ съгласно националното законодателство и съгласно СИДДО.

 В края на семинара ще можете да:

 • Да разберете същността и значението на понятието „местно лице за данъчни цели“.
 • Да разбирате и прилагате критериите за местно лице съгласно националното законодателство и СИДДО.
 • Да определите ключовите фактори при определянето на това дали едно лице е местно или не при прилагането на разпоредбите на СИДДО.
 1. Място на стопанска дейност(МСД) съгласно СИДДО.

В края на семинара ще можете да:

 • Да разберетe значението на концепцията за място на стопанска дейност.
 • Да категоризирате различните видове МСД съгласно СИДДО.
 • Да идентифицирате последствията от намирането на МСД.
 1. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.

В края на семинара ще можете да определите:

 • Какви са основните правила, залегнали в СИДДО при облагането на доходите от наемен труд на чуждестранни лица
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:
  • краткосрочно командироване;
  • договори за наемане на персонал;
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол?
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите на лица, упражняващи свободна професия?
 1. Пасивини доходи и СИДДО.

В края на семинара ще можете да определите:

 • Какво означава “пасивни доходи”.
 • Какво е третирането на доходите от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО.
 • Понятие „дивидент“ по СИДДО. Как се облагат доходите от дивиденти?
 • Понятие „лихви“ по СИДДО. Как се облагат доходите от лихви?
 • Елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Как се облагат доходите от авторските и лицензионните възнаграждения?
 1. Печалби от стопанска дейност.

В края на семинара ще можете да определите:

 • Значението на разпоредбите за печалби от стопанска дейност в данъчните спогодби и как са разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции.
 • Какви са областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и другите части на предприятието.
 • Последните развития и различията по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност реализирани от МСД и от дъщерно дружество.
 1. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.

В края на семинара ще можете да:

 • Да разбирате същността на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби.
 • Да разграничавате различните промени, които Многостранната конвенция ще направи в съществуващите СИДДО.

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/

 

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

 

Срок за записване: най-късно до 11.06.2018г.

 

ЗАПИШИ СЕ ТУК:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Галя Иванова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

16-17.03.2018 – ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

by

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

гр. София, парк хотел «Москва», на 16 и 17 март 2018г.

ЛЕКТОРИ:

проф. д.ю.н Методи Марков – преподавател в Нов Български Университет
Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд
доц. д-р Венцислава Желязкова – преподавател в УНСС

Read More

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

by

 

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

 

гр. София, парк хотел «Москва», на 16 и 17 март 2018г.

 

ЛЕКТОРИ:

проф. д-р Иван Русчев – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

доц. д-р Венцислава Желязкова – преподавател в УНСС

 

 

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден/16.03. – петък/

 

13.30 ч. – Регистриране на участниците

 

13.45 ч. – Откриване на семинара – проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

 

14.00 – 15.30 ч. – Отговорността по ЗОДОВ и решенията на съда в Страсбург. Гражданскоправни аспекти.

 

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч. – Отговорност на държавата и общините за вреди. Фактически състави.

 • Отговорност на държавата и общините за незаконни актове и действия на администрацията;
 • Отговорност за вреди в резултат от дейността на съда и другите правозащитни органи.
 •  Втори ден/17.03.-събота/
 • 9.00 – 10.30 ч. – Подведомственост на споровете по ЗОДОВ на гражданските съдилища. Фактически състав
 • Лектор: проф. д-р Иван Русчев
 • Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ;
 • Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ;
 • Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ;
 • Особени хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3, 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.
 • 11.00 – 12.30 ч. – Производство по разглеждането им пред гражданските съдилища.
 • 10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза
 • Лектор: Стефан Кюркчиев
  • Особености на съдебното производство на искове, предявени за реализиране на отговорността на държавата и общините по ЗОДОВ, което се развива пред гражданските съдилища;
  • Процесуална легитимация на ответника според Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015г. по тълкувателно дело № 5/2013 Г., ОСГК на ВКС.
  • Такси и разноски в производствата по чл. 2 от ЗОДОВ и в приложното поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015г. по тълкувателно дело № 7/2014 Г., ОСГК на ВКС
 • Прилагане на Тълкувателните Решения на ОСГК на ВКС. 

 

 • 14.00 – 15.30 ч. – Подведомственост на спорове по ЗОДОВ на административните съдилища. Фактически състави.
 • Лектор: Стефан Кюркчиев
 • Спорове за подведомственост между административните и общите съдилища.
 • Критерии за определяне на подведомствеността.
 • Лектор: Таня Куцарова
 • 15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза
 • 16.00 – 17.30 ч. – Производство по разглеждането им от административните съдилища.
 • Исковете за вреди от отменени наказателни постановления, от дейност на администрацията на съдебната власт и обезщетяване на разноски, направени в производство по обжалване на наказателните постановления.
 • Подсъдност на исковете за вреди от нарушение на права на гражданите, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, както и вреди, причинени от дейност на съдебните изпълнители.
 • Определяне на подсъдността на споровете по ЗОДОВ за обезщетение за вреди от дейността на органите по изпълнение на наказанията, при недопускане на възстановен държавен служител да изпълнява служебните си правоотношения.
 •  Процесуален ред за разглеждане на искове за обезщетение за вреди от нарушение основни права по ЕКПЧ. Ефективни вътрешноправни средства за обезщетяване. Процесуален ред за реализиране на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушение на правото на ЕС.Лектор: Таня Куцарова
 • * По време на курса ще бъдат провеждани дискусии с въпроси от участниците. Всеки присъстващ в курса ще получи сертификат за участие в семинара! За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.Цената включва: лекции, помагала, кафе паузиДоплащане за единична стая – 25 лв.Срок за записване: най-късно до 12.03.2018 г. Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; – факс 02 818 58 59
 • Лица за контакт: Мариета Гинкова и Александра Бакърджиева
 • Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11
 • *Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата:  http://atlasconsultingbg.com/seminar_zodov/
 • Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек
 • Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/ 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЗОДОВ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!

 • Данни за издаване на фактура

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2017г.

by

         

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2017г.

 

гр. София, парк хотел «Витоша», на 09, 10 и 11 февруари 2018 г.

 

ЛЕКТОРИ:

 

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

д-р Таня Градинарова – доцент по граждански процес в УНСС

 

 

                                               П Р О Г Р А М А

 

Първи ден – /петък – 09.02./

 

13.00 – Регистриране на участниците

 

13.45 – Откриване на семинара – Акад. Огнян Стамболиев

 

14.00 – 15.30 – Обезпечително производство според действащия ГПК. Обезпечение на иска – същност и особености, приложно поле. Обезпечение на бъдещ иск и предявяването му пред доброволен арбитраж. Анализ на съдебната практика.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

15.30 – 16.00 – кафе пауза

 

16.00 – 17.30 – Заповедното производство – теория и практика по заповедното производство. Промените в заповедното производство.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

 

Втори ден – /събота – 10.02./

 

9.00 – 10.30 – Актуални въпроси на касационното производство след измененията в ГПК от 2017г. Право на касационна жалба и право на касационно производство. Съдържание на касационната жалба и приложенията към нея. Основания за допустимост на жалбата. Проверка на допустимостта на жалбата. Основания на съществуването на правото на касационно производство.

Лектор: Боян Балевски

10.30 – 11.00 – кафе пауза

 

11.00 – 12.30 – Закритото заседание по жалбата и неговия предмет. Възможности за сезирания състав в различните хипотези. Предмет на касационното производство. Съдебно решение по делото.

Лектор: Боян Балевски

 

12.30 – 14.00 – обяд

 

14.00 – 15.30 – Актуални въпроси по тълкувателната практика при на отмяната по чл. 302 от ГПК.

Лектор: Боян Балевски

 

15.30 – 16.00 – кафе пауза

 

16.00 – 17.30 – Въззивно производство. Насрещната жалба.

Лектор: доц. Таня Градинарова

 

 

Трети ден – /неделя – 11.02./

 

9.00 – 10.30 –  Промените в изпълнителното производство. Защита на длъжника в изпълнителното производство. (I-ва част)

Лектор доц. Д-р Таня Градинарова

 

10.30 – 11.00 – кафе пауза

 

11.00 – 12.30 – Промените в изпълнителното производство. Защита на длъжника в изпълнителното производство (II-ра част)

Лектор доц. Д-р Таня Градинарова

 

* По време на курса ще бъдат провеждани дискусии с въпроси от участниците. Всеки присъстващ в курса ще получи сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 300.00 лв. /Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, един обяд.

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 30 лв. на нощувка

Цената за нощувка включва: закуска, неохраняем паркинг, ползване на фитнес и басейн.

 

Срок за записване: най-късно до 05.02.2018 г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата:

http://atlasconsultingbg.com/seminar-gpk-2/

 

Aдрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; – факс 02 818 58 59

Лица за контакт: Мариета Гинкова и Александра Бакърджиева

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

ГПК

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!

 • Данни за издаване на фактура

29-30.11.2017 – ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 ноември 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП;

Валентин Панчев – държавен експерт в КЗЛД, експерт по ЗОП

Даниела Георгиева – експерт по ЗОП в КЗК

Read More