ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

гр. София, парк хотел «Москва», на 16 и 17 март 2018г.

ЛЕКТОРИ:

проф. д.ю.н Методи Марков – преподавател в Нов Български Университет
Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд
доц. д-р Венцислава Желязкова – преподавател в УНСС

ПРОГРАМА

Първи ден-/16.03. – петък/

13.30 ч. – Регистриране на участниците

13.45 ч. – Откриване на семинара

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев –
професор по граждански процес,
председател на сдружение
„Национален център за юридическо обучение”

14.00 – 15.30 ч. – Отговорността по ЗОДОВ и решенията на съда в Страсбург. Гражданскоправни аспекти.

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Отговорност на държавата и общините за вреди. Фактически състави.
• Отговорност на държавата и общините за незаконни актове и действия на администрацията;
• Отговорност за вреди в резултат от дейността на съда и другите правозащитни органи.

Лектор: проф. д.ю.н Методи Марков

Втори ден-/17.03.-събота/

9.00 – 10.30 ч. – Подведомственост на споровете по ЗОДОВ на гражданските съдилища. Фактически състави.

• Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ;
• Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ;
• Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ;
• Особени хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3, 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

Лектор: Стефан Кюркчиев

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Производство по разглеждането им пред гражданските съдилища.
• Особености на съдебното производство на искове, предявени за реализиране на отговорността на държавата и общините по ЗОДОВ, което се развива пред гражданските съдилища;
• Процесуална легитимация на ответника според Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015г. по тълкувателно дело № 5/2013 Г., ОСГК на ВКС.
• Такси и разноски в производствата по чл. 2 от ЗОДОВ и в приложното поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015г. по тълкувателно дело № 7/2014 Г., ОСГК на ВКС
• Прилагане на Тълкувателните Решения на ОСГК на ВКС.

Лектор: Стефан Кюркчиев

14.00 – 15.30 ч. – Подведомственост на спорове по ЗОДОВ на административните съдилища. Фактически състави.
• Спорове за подведомственост между административните и общите съдилища.
• Критерии за определяне на подведомствеността.

Лектор: Таня Куцарова

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Производство по разглеждането им от административните съдилища.
• Исковете за вреди от отменени наказателни постановления, от дейност на администрацията на съдебната власт и обезщетяване на разноски, направени в производство по обжалване на наказателните постановления.
• Подсъдност на исковете за вреди от нарушение на права на гражданите, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, както и вреди, причинени от дейност на съдебните изпълнители.
• Определяне на подсъдността на споровете по ЗОДОВ за обезщетение за вреди от дейността на органите по изпълнение на наказанията, при недопускане на възстановен държавен служител да изпълнява служебните си правоотношения.
• Процесуален ред за разглеждане на искове за обезщетение за вреди от нарушение основни права по ЕКПЧ. Ефективни вътрешноправни средства за обезщетяване. Процесуален ред за реализиране на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушение на правото на ЕС.

Лектор: Таня Куцарова

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!
Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/ и включва: лекции, помагала, кафе паузи
За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Ако желаете да ползвате нощувка в парк-хотел „Москва“ цените са:
Нощувка в двойна стая – 40 лв. на човек*
Доплащане за единична стая – 25 лв.*

Срок за записване: най-късно до 12.03.2018 г.
*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-zodov-2/

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:
„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД
BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11
тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59
лица за контакт: Мариета Гинкова, Иглика Ганева

Организатор:
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *