НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр.София, парк хотел „Москва”, на 5 и 6 юли 2016 г.

 

Лектори:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – юрист, експерт по ЗОП

Александър Александров – юрист, експерт по ЗОП

Лора Любенова – експерт обществени поръчки

ПРОГРАМА

 Първи ден /05.07. вторник/

9.00 – Регистриране на участниците

09.30 – 11.00 ч. – Новите правила в ЗОП относно:  

 • обектите на обществените поръчки;
 • правния статут на възложителите;
 • делегирането на правомощия от възложителя;
 • съвместното възлагане на обществени поръчки;
 • смесените обществени поръчки;
 • запазените обществени поръчки;

Новите стойностни прагове и приложимите за тях процедури.

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч.

Актове на възложителите.

Документи за обществени поръчки.

Профил на купувача.

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията.

Обособени позиции. Варианти на офертата.

 

Изисквания към кандидатите и участниците относно:

 • личното състояние на кандидатите и участниците;
 • мерки за доказване на надеждност и прилагане на основанията за отстраняване от процедурата.

Лектор: Милана Кривачка

14.00 – 15.30 ч.

Критерии за подбор.

Използването на капацитета на трети лица;

Използването на подизпълнители;

Декларирането на лично състояние и съответствие с критериите за подбор с Единен европейски документ за обществени поръчки.

Критерии за възлагане нa обществените поръчки.

Оповестяване откриването на процедурата.

Изменение на предварително обявените условия.

Заявяване на участие в процедурата чрез заявление за участие или оферта.

Лектор: Милана Кривачка

 15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч.

Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Гаранция за изпълнение.

Национални процедури за възлагане на обществени поръчки:

Публично състезание. Пряко договаряне.

Събиране на оферти с обяви. Покана до определени лица.

Лектор: Милана Кривачка

Втори ден /06.07. сряда/

9.30 – 11.00 ч.

Процедури, прилагани от публичните възложители.

Комисия за провеждане на процедурата.

Провеждане на процедурата. Прекратяване на процедурата.

Специфични техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки.

Специални правила при възлагане на поръчки от секторните възложители.

 

Лектори: Елена Димова и Александър Александров

11.00 – 11.30 ч. –  Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч.

Нови правила за обжалване на актовете и действията на възложителите при възлагане на обществените поръчки.

 • Актове, подлежащи на обжалване.Срок за подаване на жалбата;
 • Произнасяне по искането за временна мярка;
 • Допускане на предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител;
 • Спиране на производството пред КЗК;

Производство за разглеждане на жалбата пред КЗК;

Обжалване на решенията на КЗК пред Върховния административен съд (ВАС);

Унищожаване на договори или рамкови споразумения.

Лектори: Елена Димова и Александър Александров

14.00 – 15.30ч.

Регистър на обществените поръчки (РОП).

Упълномощен потребител в РОП и услугата „Електронен подател“.

Лектор: Лора Любенова

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч.

Нов специализиран софтуер „Редактор на форми”.

Нови стандартни формуляри за обществени поръчки, които следва да се попълват и изпращат за публикуване в РОП и „Официален вестник” на ЕС.

Лектор: Лора Любенова

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/ и включва: лекции, помагала, кафе паузи

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Ако желаете да ползвате нощувка в парк-хотел „Москва“ цените са:

Нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек

Доплащане за единична стая със закуска – 25 лв

 

 

 

Срок за записване: най-късно до 30.06.2016г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-zop-05072016/

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Евелина Хайтова

Организатор:
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

 

 

 

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *