ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 ноември 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП;

Валентин Панчев – държавен експерт в КЗЛД, експерт по ЗОП

Даниела Георгиева – експерт по ЗОП в КЗК

ПРОГРАМА

 Първи ден /29.11. – сряда/

 

8.30 – 9.00ч.       –      Регистрация на участниците

09.00 – 10.30 ч. – Основни принципи за възлагане на обществените поръчки и анализ на най – често допусканите нарушения, които опорочават процедурата за възлагане. Практически проблеми и грешки при определянето на предмета на обществената поръчка.

Правила за определяне на приложимата процедура в зависимост от прогнозната стойност на поръчката и вида на възложителя. Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки и често допускани грешки при приложението им.

Лектор: адвокат Милана Кривачка

 10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30ч. – Практически и правни проблеми при подготовката на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Правила за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции и най-често допускани нарушения. Основни правила за определяне на изискванията към участниците относно личното им състояние и на критериите за подбор. Проблеми и грешки при определянето на критериите за възлагане нa обществените поръчки и при изготвянето на методиката за оценка на офертите. Правила за оповестяване на процедурата и за изменение на предварително обявените условия. Анализ на често допусканите нарушения при откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: адвокат Милана Кривачка

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30ч. – Практически и правни проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Най – често допусканите грешки от изпълнителите при подготовката на офертите.   Правни проблеми и трудности при попълването на ЕЕДОП. Основни правила за провеждането на съответната процедура. Правила за работата на комисията за разглеждане на офертите и анализ на най-често допусканите грешки от комисията. Условия и ред за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Анализ на често  допусканите нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: адвокат Милана Кривачка

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Анализ на често допусканите нарушения при сключването, изменението и прекратяването договорите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: адвокат Милана Кривачка

 

Втори ден /30.11. – четвъртък/

09.00 – 10.30 ч. – Правила за осъществяване на предварителен контрол от АОП. Мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, извършван от АОП. Най-често констатираните грешки от АОП, при осъществяването на предварителния контрол.

Лектор: Валентин Панчев

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза

11.00 – 12.30ч. – Правила за осъществяването на контрола чрез случаен избор по чл.232 от ЗОП. Най-често констатираните грешки от АОП, при осъществяването на контрола чрез случаен избор.

Лектор: Валентин Панчев

 12.30 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30ч. – Производство по обжалване по глава двадесет и седма от ЗОП – правила и особености. Изисквания за редовност на жалбите. Предпоставки за допустимост на жалбите. Образуване на производство. Временна мярка. Предварително изпълнение. Производство за разглеждане на жалбите. Възлагане на разноски в производството пред КЗК. Налагане на имуществени санкции. Казуси от практиката. Обжалване на решения за откриване на процедура и на решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – казуси от практиката.

Лектор: Даниела Георгиева

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Обжалване на действия и бездействия на възложители. Обжалване на решенията за избор на изпълнител. Констатирани нарушения при провеждане на процедурата – казуси от практиката.

Обжалване на решения за прекратяване на процедурата – казуси от практиката.

 Лектор: Даниела Георгиева

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/ и включва: лекции, помагала, кафе паузи

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Ако желаете да ползвате нощувка в парк-хотел „Витоша“ цените са:

Нощувка в двойна стая – 50 лв. на човек*

Доплащане за единична стая – 30 лв.*

*Цената за нощувка включва закуска, ползване на басейн и фитнес, безплатен достъп до Интернет, паркинг, туристическа такса и застраховка

 

Срок за записване: най-късно до 27.11.2017 г.

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Александра Бакърджиева

 

Организатор:

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

 

 

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *