Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание:

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

в парк хотел «Витоша», гр.София

Втори курс  – на 20 и 21.10.2018 г. (събота и неделя) 

Лектори:

Иван Дахтеров – Нотариус

Бонка Дечева –  Съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова – Съдия във Върховен касационен съд

ПРОГРАМА

Първи ден – (събота, 20.10.2018 г.)

8.45 – Откриване на семинара

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес,

председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

9.00 – 10.30 – Нотариус – придобивaне, загубване и възстановяване на правоспособност. Права и задължения по ЗННД, Устава на нотариалната камара и наредба № 32 за служебния архив на нотариусите и нотариалните кантори. Архив на нотариуса – правна уредба. Помощник-нотариус – придобиване и загубване на правоспособност, компетентност. Служители на нотариуса.

Лектор: Иван Дахтеров

10.30 – 11.00 –  кафе пауза

11.00 – 12.30 – Отговорност на нотариуса. Нотариална камара – правно положение, органи, правомощия. Нотариални такси – общи положения и видове. Удостоверяван материален интерес. Държавни такси за вписване – правна уредба и видове. Решаване на казуси.

Лектор: Иван Дахтеров

12.30 – 14.00 – обяд

14.00 – 15.30 –  Способи за придобиване на вещни права – понятие и видове. Придобивна давност – същност, спиране, прекъсване и изгубване.

Лектор: Бонка Дечева

15.30 – 16.00 –  кафе пауза

16.00 – 17.30 – Право на собственост – понятие и видове. Съсобственост – понятие и видове. Разпоредителни действия със съсобствен имот.

Лектор: Бонка Дечева

Втори ден – (неделя, 21.10.2018 г.)

9.00 – 10.30 – Ограничени вещни права – понятие и видове. Право на строеж, надстрояване и пристрояване. Сбособи за учредяването им. Прекратяване.

Лектор: Бонка Дечева

 10.30 – 11.00 –  кафе пауза

11.00 – 12.30 – Право на ползване – понятие и съдържание. Придобиване и загубване. Сервитутни вещни права – същност, видове и правна уредба. Способи за учредяване, прехвърляне, изменение и прекратяване. Решаване на казуси.

Лектор: Бонка Дечева

12.30 – 14.00 – обяд

14.00 – 15.30 – Територии и поземлени имоти. Видове територии и поземлени имоти. Правен статут на урегулираните и неурегулираните територии. Кадастър и имотен регистър. Същност и функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър.

Лектор: Камелия Маринова

15.30 – 16.00 –  кафе пауза

16.00 – 17.30 – Наследяване – понятие и видове. Наследство и неговото откриване. Приемане, отказ и продажба на наследство. Наследяване по закон. Кръг и ред за наследяване. Основни правила за наследяване по закон. Наследяване по завещание. Завещание – понятие и видове. Форма и съдържание. Запазена и разполагаема част. Информационни системи на завещанията и действия на нотариуса по тях. Решаване на казуси.

Лектор: Камелия Маринова

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие!

Програмата на настоящия семинар е изготвена в съответствие със Списъка на темите за провеждане на писмен и устен изпит на конкурса за нотариуси, обявен със Заповед № ЛС-04-330 от 28 май 2018 г., обн., ДВ, бр. 58 от 2018 г., с която е определена дата за провеждане на изпит за нотариуси на 4 ноември 2018 г.

Вярваме, че дискутираните теми ще представляват интерес както за желаещите да кандидатстват за нотариуси, така и за всички колеги, които професионално се занимават с материята.                             

Цена: 300.00 лв./Цената е без ДДС/ За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два обяда

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая –  30 лв. на нощувка

 

Срок за записване: до 15.10.2018 г. 

Записванията може да извършите чрез ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНИЯ, телефон, факс или мейл

20-21.10.2018 – ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!

  • Данни за издаване на фактура

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Иглика Ганева

E-mail: office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *