Информация за фирмата:

ECOVIS AUDIT BG – специализирано одиторско предприятие
Дружеството извършва финансови одити в съответствие с международните одиторски стандарти. Член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Притежава лицензи за извършване на одит на застрахователни компании и пенсионно-осигурителни фондове.

Услуги:

ОДИТИ

  • доброволни и задължителни одити на годишни финансови отчети и консолидирани финансови отчети съгласно Международните одиторски стандарти
  • одитиране на финансовите отчети на застрахователни компании и пенсионни фондове
  • специализирани одити съгласно изискванията на закона
  • одитиране на проекти, финансирани от ЕС
  • преглед на системи за вътрешен контрол
  • финансови диагностични прегледи
  • оценка на активи и на предприятия като съвкупност

 

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ:

ДОКЛАД 2017

ДОКЛАД_2015

ДОКЛАД 2014

ДОКЛАД 2013

ДОКЛАД 2013 – Георги Тренчев

ДОКЛАД 2012

ДОКЛАД 2011

ДОКЛАД 2010

ДОКЛАД 2009