Информация за фирмата:

ECOVIS TAX & ACCOUNTING BG – специализирано счетоводно предприятие

Дружеството предоставя данъчни консултации и данъчна защита на фирмите, специализирани финансови и счетоводни услуги със съвременни софтуерни решения, които осигуряват пълно оптимизиране на процесите с цел максимално улесняване на клиентите при минимален разход на тяхното време.

Услуги:

ДАНЪЦИ

 • данъчни консултации и данъчно планиране (корпоративно, за физически лица)
 • социално и здравно осигуряване
 • консултиране при покупко-продажба на дружества и при преобразувания
 • национална и международна данъчна оптимизация
 • представляване пред данъчната администрация
 • tax due diligence
 • консултиране при финансова реорганизация
 • консултиране при бизнес приемственост
 • финансово планиране

СЧЕТОВОДСТВО

 • финансово счетоводство съгласно Международните стандарти за финансова отчетност (IFRS) и/или националните счетоводни стандарти (НСФОМСП)
 • осчетоводяване на работни заплати
 • подобряване на клиентските счетоводни системи
 • преминаване на клиентските счетоводни системи от национални счетоводни принципи към IFRS
 • счетоводно обучение на персонала на клиентите (включително IFRS)
 • счетоводен контрол на проекти, финансирани от ЕС
 • междинни финансови отчети
 • годишни  финансови отчети
 • изготвяне на консолидирани финансови отчети
 • всички видове данъчни декларации
 • данъчни декларации за чуждестранни служители (чуждестранни специалисти)
 • месечни и годишни отчети по ДДС
 • възстановяване на ДДС за чуждестранни дружества
 • управление и контролинг на паричните потоци
 • платежни операции (откриване на банкови сметки, управление на сметки, фактуриране)